Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. V první části práce se definují základní pojmy, následuje seznámení se stručným obsahem jednotlivých směrnic a podrobný teoretický popis směrnice o harmonogramu a postupu při zpracovávání roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období. Druhá část práce analyzuje vybranou společnost a hodnotí její nynější směrnice. V poslední části je vlastní návrh vybrané vnitropodnikové směrnice.
The bachelor thesis is focused on the internal guidelines of HBH Projekt spol. s.r.o. The first part of the thesis defines the basic concepts and then introduces the brief content of individual guidelines and detailed theoretical description of the guideline on the timetable and the procedure for the preparation of the financial closures and the financial closures for the period. The second part analyzes the selected company and evaluates the new directive in the company. The last part is the actual design of the selected internal guideline.
Description
Citation
FORALOVÁ, E. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Vítězslav Irein (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Monika Hodinková, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Doupovcová (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Otázky vedoucího práce: zodpovězeno. Otázky oponenta práce: zodpovězeno částečně. Otázky ostatních členů komise: Ing. Doupovcová: Aplikovala nebo aplikuje vybraná firma některá z Vámi navržených opatření? Nezodpovězeno. doc. Fedorová: Zabývala jste se i povinnostmi časového rozlišení? Zodpovězeno částečně. doc. Fedorová: Má firma samostatnou směrnici k inventarizaci? Zodpovězeno. doc. Fedorová: Kdo je odpovědnou osobou při inventarizaci? Nezodpovězeno. doc. Fedorová: Jaké jsou základní předpisy pro vnitropodnikové směrnice? Nezodpovězeno. doc. Fedorová: Pracuje účetní jednotka s odloženou daní? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO