Rozvoj konkurenceschopnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce má za cíl představit návrhy, které povedou k posílení konkurenceschopnosti farmářského řeznictví a bistra Mikrofarma. Podnik je analyzován pomocí komunikačního mixu, hodnotového řetězce a hodnotové nabídky. Hodnotový řetězec analyzuje činnosti podniku, které tvoří výslednou hodnotu pro zákazníka. Hodnotová nabídka je sestavena na základě sekundárních zdrojů a zkoumá hodnotu vnímanou zákazníkem. Z výše zmíněných analýz vyplynou případné slabé stránky a prostor pro implementaci. Výsledná návrhová část uvádí návrhy, které mají posílit konkurenceschopnost společnosti Mikrofarma.
The bachelor's thesis aims to present proposals that will strengthen the competitiveness of the farm butcher and bistro Mikrofarma. The company is analyzed using a communication mix, value chain and value proposition. The value chain analyzes the company's activities, which create the resulting value for the customer. The value proposition is compiled based on secondary sources and examines the value perceived by the customer. The above-mentioned analyzes reveal possible weaknesses and space for implementation. The resulting proposal section presents proposals to strengthen the competitiveness of Mikrofarma.
Description
Citation
VYORÁLKOVÁ, P. Rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-24
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Mgr. Konečný: Z jakého důvodu máte uvedeny mezi zákazníkovy úkoly "hlad"? Co vyjadřuje definice "kuchař nebude mít potenciál pro natáčení". Jak toto riziko odstranit? Zodpovězeno Ing. Hornungová: V rámci ekonomického hodnocení, jsou hodnoty reálné? Zodpovězeno Ing. Luhan: Domníváte se, že u marketingových komunikací nehrozí žádné riziko? Zodpovězeno doc. Zich: Z jakého důvodu začátek projektu časujete na srpen 2020? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO