Zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, se spádem do středu objektu. V technologickém předpisu je uveden detailní postup provádění nosné ocelové konstrukce a opláštění střechy. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, návrh zařízení staveniště, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro danou etapu, dále řeší širší vztahy dopravních tras na staveniště a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K etapě zastřešení objektu je zpracován kontrolní a zkušební plán, rozpočet a časový harmonogram.
Content of this bachelor’s thesis is solving of technological stage of roofing of the Kindergarten building in Moravany. Roof is designed as a single-layer flat roof with classical sequence of layers, with pitch to the building centre. Detailed procedure of assembly of the bearing steel structure and the roof sheathing is provided in specifications. The bachelor’s thesis contains technical report of the building, suggested construction site installations, proposal of suitable machines and mechanisms required for the given stage, further it solves wider relations of transport lines to construction site and occupational safety and health. Control and test plans, budget and schedule are elaborated for stage of the building roofing.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, Š. Zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO