Modely spínaných zdrojů v programu Matlab

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na modelovanie DC/DC meničov bez transformátoru s využitím programu Matlab Simulink. Prvá časť je venovaná všeobecnému popisu činnosti vybraných spínaných zdrojov. Druhá časť obsahuje odvodenie rovníc pre každý vybraný spínaný zdroj a návrh prvkov obvodu na základe zvolených parametrov meniča. Podľa odvodených rovníc sú zostavené modely meničov v programe Matlab Simulink. Pre meniče STEP UP a STEP DOWN boli naviac vytvorené modely pomocou knižnice Simscape Power Systems a tiež navrhnuté regulátory prúdu a napätia.
The Bachelor’s thesis is focused on modeling of DC/DC converters without a transformer using Matlab Simulink software. The first part is dedicated to general explanation of function of selected switch mode power supplies. The second part contains the deduction of equations for every selected switch mode power supply and design of circuit components based on required converter parameters. The models of converters have been created in Matlab Simulink using deduced equations. The models of STEP UP and STEP DOWN converters have been created also using Simscape Power Systems Toolbox and the control of current and voltage has been designed for them.
Description
Citation
MACÍK, T. Modely spínaných zdrojů v programu Matlab [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student v prezentaci uvádí cíle práce a strukturu práce. Práce se týká simulací měničů bez transformátoru. V prezentaci ukazuje měnič step-up, zápis diferenciálních rovnic a přenosové funkce. Poté je ukázáno schéma zapojení (model) měniče v Matlabu Simulink, model byl vytvořen také v prostředí Simscape pro porovnání. Jsou ukázány výsledné průběhy ze simulace. Otázka oponenta je zodpovězena v pořádku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO