Systém pro převod slovníků do podoby lépe využitelné pro strojový překlad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá zpracováním slovníků v elektronické podobě, jejich převodem do jednotné podoby a zejména problémy při tomto procesu vzniklými. Předmětem práce je vytvoření systému pro odstranění některých z těchto problémů s cílem usnadnit strojové zpracování slovníků. Nejprve jsou rozebrány jednotlivé problémy slovníků převedených do jednotné podoby. Poté se práce zabývá jejich řešením a tvorbou nástrojů k tomu určených. Závěrem jsou vyhodnoceny výsledky a úspešnost vytvořených nástrojů.
The thesis concerns with the processing of dictionaries in electronic form, converting them into an unified form, and the problems arising in the process in particular. The subject of the work is to create a system for the elimination of some of these problems in order to facilitate machine processing of dictionaries. At first, different issues of dictionaries transferred into an unified form are concerned. Then, the thesis deals with the solution of these issues and the creation of tools for this purpose. Finally, the results and the efficiency of the instruments created are evaluated.
Description
Citation
SCHOVAJSA, M. Systém pro převod slovníků do podoby lépe využitelné pro strojový překlad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Popište rozdíly mezi přístupy DOM a SAX v kontextu zpracování XML dokumentů
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO