Svařování austenitických ocelí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá svařováním austenitických ocelí používaných při potrubním vedení kapalin v JE Dukovany a vhodnou technologií svařování pro prováděné spoje. V úvodní části práce je provedeno rozdělení korozivzdorných ocelí. U austenitických ocelí jsou uvedeny jejich vlastnosti či vady při svařování. Dále práce popisuje běžně používané metody svařování MMA, MIG/MAG a metodu TIG, která tvoří největší podíl na zhotovení svarových spojů v JE. Část kapitoly je věnovaná progresivním metodám TIG jako je použití horkého drátu nebo orbitální svařování potrubních dílů. V experimentální části je řešen návrh metody a způsob provedení svařování spoje mezi dvěma komorami trubkového chladiče z austenitické oceli o jakosti materiálu 1.4571. Rozměr daného potrubního hrdla je DN 400. Jedná se o tupý svarový spoj ve tvaru „V“ s trvalou podložkou z vnitřní strany potrubí, který je svařován metodou TIG. Souborem ověřovacích zkoušek NDT doplněných o destruktivní zkoušky bylo prokázáno správné zvolení metody, způsobu provedení a přídavného materiálu. V části vyhodnocení experimentu byly shrnuty výsledky zkoušek a doporučeno zhotovení navrženého spoje k aplikaci v praxi.
This thesis deals with welding of austenitic steel, which used in pipelines for liquids in the Dukovany Nuclear Power Station, and suitable technology for welding of joints. Firstly, there is introduced the distinction between the types of stainless steel. Concerning the austenitic steel there are stated their features and defects during welding. Secondly, the bachelor thesis deals with commonly used welding method: MMA, MIG/MAG and TIG, which is most frequently used for weld joints in the Dukovany Nuclear Power Station. A part of the chapter is devoted to progressive TIG methods, such as: use of hot wire and orbital welding of pipelines. In the experimental part, there is solved a proposal for a method and a technique for weld joint between two chambers of tubular cooler. The dimension of the pipeline flange is according to DN 400. It is a butt weld in V-shape with permanent pad on the inside of the pipe, which is welded with TIG method. On the basis of the NDT verification test and also destructive testing, there was proved that the chosen method, technology and additional material were optimal. In the part of experiment evaluation, there were summarized all the results of the tests. Eventually, the suggested weld joint was recommended for realization.
Description
Citation
ŠMARDA, V. Svařování austenitických ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) Ing. Josef Pajer (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: Jaké je značení dané oceli podle normy ČSN EN 10027-1? Jak se rozdělují austenitické oceli? Jakým způsobem je stabilizovaná ocel u přídavných materiálů? Jaké médium proudí v uvedeném tepelném výměníku? Položené otázky student velmi dobře zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO