Příprava realizace hrubé stavby Pavilonu N ve Slezské nemocnici v Opavě

Abstract
Diplomová práce řeší přípravu realizace hrubé stavby Pavilonu N ve Slezské nemocnice v Opavě. Jedná se o osmipodlažní budovu, s jedním podzemním podlažím. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, studii realizace hlavních technologických etap, řešení širších vztahu dopravních tras s návrhem zásobovacích tras, objektový časový a finanční plán stavby. Dále jsem se zabývala časovým plánem pro hrubou stavbu, položkovým rozpočtem některých procesů, projektem zařízení staveniště, návrhem strojních sestav a mechanismů. Součástí této práce je technologický předpis pro základové konstrukce a technologický předpis pro monolitické konstrukce, stanovení doby odbednění daných konstrukcí, kontrolní zkušební plán, plán BOZP, hluková studie a plán zajištění materiálových zdrojů.
The diploma thesis deals with the preparation of the realization of the rough construction of Pavilion N in the Silesian Hospital in Opava. It is an eight-storey building, with one underground floor. The diploma thesis contains a technical report of the construction technology project, study of the implementation of the main technological stages, solution to the wider relationship of transport routes with the design of supply routes, object time and financial plan of the construction. In addition, I dealt with the time schedule for the rough construction, the itemized budget for certain processes, the construction site equipment project, the design of machine assemblies and mechanisms. This work includes a technological regulation for foundation structures and a technological regulation for monolithic structures, determination of the formwork removal time of the given structures, control test plan, health and safety plan, noise study and plan for ensuring material resources.
Description
Citation
ŽŮRKOVÁ, A. Příprava realizace hrubé stavby Pavilonu N ve Slezské nemocnici v Opavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jozef Gašparík, Ph.D. (předseda) Ing. Dušan Hradil (člen) Ing. et Ing. Aleš Průcha (člen) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Jan Mesiarkin (člen) Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-02-02
Defence
Studentka seznámila komisi se svým řešením diplomové práce v rámci prezentace PPT doplněné o ilustrativní schémata a fotografie. Nejdříve seznámila studentka komisi s umístěním řešeného objektu na názorném mapovém snímku. Poté popsala komisi řešený objekt a zmínila jeho konstrukční a dispoziční řešení. Následně představila hlavní cíle a obsah své diplomové práce. Dále seznámila komisi s koncepcí staveništního provozu, který znázornila přímo na výkresech zařízení staveniště pro hrubou spodní a hrubou vrchní stavbu. Představila také komisi postup výstavby objektu znázorněný v jednotlivých řezech. V další části prezentace se studentka zaměřila na popis časového plán a na vypracovaný položkový rozpočet. Studentka komisi také seznámila s technologickým předpisem pro základové konstrukce a pro monolitické konstrukce vrchní stavby. V rámci popisu technologického předpisu monolitické konstrukce vrchní stavby představila jednotlivé řešené detaily stropních konstrukcí na názorných schématech. Na závěr prezentace se studentka věnovala způsobu posouzení mechanismů pro betonáž a posouzení navrženého věžového jeřábu a bádie. Zmínila také řešení nadrozměrné přepravy a popsala kritická místa na trase pro dopravovanou vrtnou soupravu. Studentka odpověděla na dotazy oponenta. Ing. et Ing. Průcha – Jakým způsobem provedete nakreslené bednění? Bednění je umístění ve vzduchu. Popište způsob provedení. Není lepší provést dobetonávku? Studentka odpověděla výborně Ing. et Ing. Průcha – Nakreslená základová patka je uložena na podsypu? Máte nějaké informace o tomto podsypu? Neměl zde být podkladní beton? Studentka odpověděla výborně Ing. Hradil – Násyp u objektu. Jsou u objektu podzemní garáže? Je základ propojen s touto nosnou stěnou? Jaké je trojúhelníkové zatížení působící na tu stěnu? Co konkrétně působí za síly? Studentka odpověděla velmi dobře Ing. Šulc, Ph.D. – Betonáž stropní konstrukce. Jaká je návaznost stropní desky na prováděné svislé konstrukce? Jak byly vypočítány technologické přestávky? Studentka odpověděla velmi dobře
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO