Jaroslavice – sídlo v krajině

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu Farmy 3d tiskáren v obci Jaroslavice. Technologie 3d tisku svoji rychlostí rozvoje dalekosáhle předběhla odezvu na svoje potřeby. Postrádá novou systematicky plánovanou typologii staveb odpovídající požadavkům farem. Farmy se přizpůsobují prostorům. Hlavním cílem práce je představit možnost, jak situaci obrátit a prostory přizpůsobovat farmám. Práce navazuje na urbanistický návrh restrukturalizace Jaroslavické krajiny zpracovaným v předchozím semestru. Projekt dodržuje zavedené zásady na úrovni mikroregionu v podobě důrazu na soběstačnost, integritu obyvatelstva nebo užití současných technologií. Pozemek je umístěn na jižní části hranic obce Jaroslavice. Na pozemku se nachází 3 zemědělské stavby, které do roku 2010, kdy byla vybudována fotovoltaická elektrárna, fungovaly ve spojení se sousedním zemědělským dvorem. Po vybudování elektrárny byly vazby nenávratně zpřetrhány. Budovy jsou ve velmi špatném stavu a vzájemná kooperace již nefunguje. Projekt stávající řešení nahrazuje a ukazuje zároveň možnost využití solární energie jiným způsobem. Stavební náplň tedy pracuje s hybridní typologií, kde je kombinován výrobní areál 3d tisku společně s dosažením maximálních solárních zisků fotovoltaických panelů. Pro návrh bylo dominantně užito generativních metod ať pro hledání formy z hlediska dosažení maximálních solárních zisků nebo po ověření efektivity konstrukce. Návrh pracuje s několika scénáři možného vývoje. Jsou rozpracovány 4 různé etapy růstu a provázání výrobních prostor. Tiskárny jsou schopny sami sebe replikovat takovou rychlostí, že lze předpokládat rychlý růst. Návrh užívá metod řízeného růstu pro simulaci rozvoje komplexu v podmínkách maximální solární radiace. Zrakovou nepohodu a přehřívání je zároveň řešeno atypickými slunolamy na vnějším fasádním plášti. Na slunolamu jsou použity tenkovrstvé fotovoltaické panely, proto je krom stínění schopen vyrábět elektřinu. Energeticky výhodný tvar společně s velkou výhodou dispozičního řešení, je místo chodbových dispozic volena základní buňka na centrálním půdorysu. Díky tomu je možné kontrolovat a obsluhovat mnohem efektivněji větší část strojů. Výrobní areál dopředu počítá plnou robotizovanou automatizací.
The theme of this diploma thesis is the architectural study of the complex of the Farm of 3D Printers in Jaroslavice. The technology of 3D printing at its speed of development has far outweighed the response to its needs. It lacks a new systematically planned building typology corresponding to the requirements of farms. Farms adapt to the spaces. The main aim of the work is to introduce the possibility of turning the situation and adapting the premises to the farms. The thesis follows the urban design of the restructuring of the Jaroslavice landscape elaborated in the previous semester. The project respects established principles at microregion level in the form of emphasis on self-sufficiency, population integrity or the use of current technologies. The land is located on the southern part of Jaroslavice. There are 3 agricultural buildings located on the property, which until 2010, when a photovoltaic power plant was built, operated in conjunction with a neighboring agricultural court. After the power plant was built, the bonds were irreversibly broken. Buildings are in a very poor condition and mutual cooperation no longer works. The existing solution replaces and shows the possibility of using solar energy in a different way. Thus, the construction cartridge works with a hybrid typology where the 3D production area is combined with the maximum solar gains of the photovoltaic panels. Generative methods have been used to design dominantly either for finding a form in terms of achieving maximum solar gains or after verifying the efficiency of the structure. The proposal has several scenarios of possible development. There are four different stages of growth and the linkage of production areas. Printers are able to replicate themselves at such a rate that they can expect rapid growth. The proposal uses controlled growth methods to simulate complex development under the conditions of maximum solar radiation. Visual distraction and overheating are also solved by atypical sunsets on the exterior façade. Thin-film photovoltaic panels are used on the sun, so it is able to produce electricity besides the shield. The energy-efficient shape along with the great advantage of the layout solution, instead of the corridor disposition, is a basic cell on the central plan view. This makes it possible to control and operate more of the machines more efficiently. The production site forwards counts full robot automation.
Description
Citation
ŠMEJKAL, J. Jaroslavice – sídlo v krajině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Löw (předseda) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. arch. MArch. Jan Kristek, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO