Deskripce vnitřních a univerzálních brousících strojů

but.committeeDoc.Ing. Viera Poppeová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Bronislav Foller, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBlecha, Petrcs
dc.contributor.authorKrčál, Petrcs
dc.contributor.refereeOpl, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:09:22Z
dc.date.available2019-11-27T20:09:22Z
dc.date.created2008cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci je provedena rešerše a popis vnitřních a univerzálních brousících strojů. Tato práce obsahuje úvod, ve kterém nalezneme historii obráběcích strojů vývojové trendy pro budoucnost a také základní rozdělení těchto strojů. Dále následuje popis nejdůležitějších hlavních částí obráběcích strojů. V další části je popsán vlastní princip broušení jako technologické operace. Zde je rozveden základní princip úběru materiálu, hlavní problémy a jejich zmírnění či odstranění při broušení. Následující kapitola je věnována jednomu z nejdůležitější části při procesu broušeni a to brusným kotoučům. Jsou zde uvedeny nejdůležitější vlastnosti a parametry kotouče pro jeho použití v technické praxi. Největší pozornost v této bakalářské práci je věnována brousícím strojům. V této kapitole jsou uvedeny hlavní požadavky na tyto stroje, hlavní princip jejich činnosti a dále směřování v modernizaci, automatizaci a přestup z NC řízených strojů na CNC stroje včetně uvedení příkladu vlastní simulace broušení. Následuje dělení CNC brousících strojů. V kapitole vnitřní brousící stroje je na úvod základní charakteristika a také problémy, které nastávají u těchto strojů a jejich rozdělení na brusky s otáčejícím se obrobkem,s neotočným obrobkem s planetovým pohybem brousícího kotouče a bližší popis dvou nich. Hlavním problémem u těchto brusek je vysoká rychlost vřeten při obrábění, a proto jsou zde také uvedeny dvě základní provedení těchto vřeten. U univerzálních brousících strojů je stručný popis jejich činnosti, použití a jejich konstrukčního provedení včetně uvedení konkrétních strojů jako univerzální vertikální brusky s otočným stolem a univerzální portálové brusky. V poslední části této práce jsou uvedeni různí výrobci vnitřních a univerzálních brousících strojů včetně ukázky jejich výrobků, technických parametrů strojů a obrázkové dokumentace. Vzhledem k tomu že většina univerzálních brousících strojů má přídavné zařízení i pro broušení vnitřních otvorů není zde uvedeno mnoho výrobců vnitřních brusekcs
dc.description.abstractIn those bachelor’s thesis there is effected background research and description of inside and universal grinding machines.This thesis contains introduction where you can find history of cutting machines innovative trends for fucture and basic separation this machines. Next chapter describes the most important main parts cutting machines. In next part of thesis own principle grinding as technological operation is described. Theme of main principle of stock removal, main problems and their reduction or remove are spreaded here. Next chapter is devoted one of the most important part of grinding process especially grinding disks. There are introduced the most important properties and characteristics of grinding runner for its use in technical practice. The biggest attention in those baccalaureate work is devoted to grinding machines. In those part there are introduced main requirements for these machines, main principle of their activities and further movement in modernizing, automatization and change from NC controlled machines to CNC machinery including illustrate personal simulation grinding. Follows dividing CNC grinding machines.In part inside grinding machines there is preliminary basic rating and also problems which come on with these grinding machines and their division into grinding machine with revolving workpiece,with dead centre workpiece with planetary movement of grinding runner and nearer description of two of them. The main problem at these grinding machine is high spindle speed at machining, that is why there are also mentioned two basic version of these spindles. About universal grinding machine there is lineation of their activities, using and their constructional design including presentation of concrete grinding machines.At the last part of those work there are mentioned different manufacturers of inside and universal grinding machine including examples of their products, technical parameters of grinding machines and pictorial documentation. Related to the most of the universal grinding machines has special device for grinding inside hole, there isn´t mentioned much producers of inside grinding machines.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationKRČÁL, P. Deskripce vnitřních a univerzálních brousících strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other11124cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3878
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBrousící strojecs
dc.subjectvnitřní brousící strojecs
dc.subjectuniverzální brousící strojecs
dc.subjectGrinding machinesen
dc.subjectinside grinding machinesen
dc.subjectmulti-purpose machinesen
dc.titleDeskripce vnitřních a univerzálních brousících strojůcs
dc.title.alternativeDescription of inside and multi-purpose grinding machinesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2008-06-25-11:45:12cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid11124en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:10:57en
sync.item.modts2021.11.10 13:39:54en
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_11124.html
Size:
6.51 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_11124.html
Collections