Laboratorní úloha pro ověření vlastností audio zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je seznámení s parametry audio zařízení a jejich měřením podle platných norem (AES17-2018 a ČSN EN 60268-3). Na základě studia těchto norem je pak vytvořena laboratorní úloha pro předmět Měření v audiotechnice. První část práce se věnuje podrobnému rozboru měření různých parametrů audio zařízení. Jsou zde popsány jednotlivé postupy, z nichž se v další části práce vychází při návrhu laboratorní úlohy. Druhá část práce je věnována sestavení této laboratorní úlohy. Pro realizaci vícečetného měření byl vytvořen automatizovaný systém na platformě HP VEE. Přílohy této práce obsahují návod k laboratorní úloze, vzorový protokol, návod ke kontrolnímu měření a vzor kontrolního měření.
The aim of this thesis is familiarization with the parameters of an audio device and their measurements according to the standards (AES17-2018 and ČSN EN 60268-3). A laboratory task for the Measurement in Audio Engineering course is designed, based on the study of the standards. The first part of the thesis deals with detailed analysis of the measurements of different parameters of audio device. The described procedures are consequently employed to design the laboratory task. The second part of this thesis is dedicated to design the laboratory task. The automatized system based on HP VEE platform was developed to provide the multiple measurement. The attachments of this thesis contain the student’s manual for the laboratory task, the sample protocol, the testing measurement manual and the sample protocol for the testing measurement.
Description
Citation
STAŇKOVÁ, K. Laboratorní úloha pro ověření vlastností audio zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: - Dle jakého klíče jste volila kmitočty pro měření modulové a fázové kmitočtové charakteristiky zesilovače? - Odpověděla dostatečně. - V práci uvádíte veličiny THD, činitel zkreslení K a celkové harmonické zkreslení dtot. Jaký je mezi těmito veličinami rozdíl? - Odpověděla dostatečně. Otázky komise: - Provádíte nějakým způsobem kalibraci? - Odpověděla dostatečně. - Co by se měl student při laboratorním cvičení naučit? - Odpověděla dostatečně. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO