Urbanistická analýza a teorie veřejného prostoru pro 21. století

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním tématem bakalářské práce je teorie a analýza veřejného prostoru. Zabývá se analýzou trendů a forem veřejného prostoru a jeho rozborem. Práce začíná základní charakteristikou zvoleného města Nový Jičín, jeho vymezením a historií. Následuje teoretický výklad, který je založen na principech a myšlenkách dánského architekta a urbanisty Jana Gehla a českého architekta a urbanisty Jana Jehlíka. Teorie podle Jana Jehlíka pojednává o komplexním pojetí přístupu k urbanistickým úkolům, kdy řeší celou škálu činností, resp. formy veřejného prostoru. Tato část je zaměřena na formy a typy prostorů. Dalším tématem je analýza trendů živého, bezpečného a udržitelného města postavena na fyzickém vnímání veřejného prostoru s důrazem na jeho psychické vnímání člověka, který se v prostoru nachází. Tato část teorie je opřena o myšlenky Jana Gehla. Praktickou částí jsou analýzy zvoleného veřejného prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně. Cílem analýz je zhodnocení současného stavu a kvality života. Analýzy se skládají z jednotlivých částí jako širší vztahy prostoru a jeho návaznost v rámci jeho umístění ve městě, funkční analýza a míra občanské vybavenosti, analýza dopravy, zeleně, hraničních linií, výškového stupně zástavby a analýza aktivit. Posledním tématem je návrh pro zkvalitnění života města, který řeší zlepšení podmínek městské zeleně a pohybu lidí v Žerotínském parku.
The main topic of this bachelor thesis is teory and analysis of public space. This work deals with analysis of trends and public space which i salso analyzed. This thesis begins with fundamental characteristics of Nový Jičín, it’s area and history. This characteristics is followed by theory based on thoughts and principes of Danish architect and urbanist Jan Gehl and Czech architect and urbanist Jan Jehlík. Jehlík’s theory deals with complex approach to tasks of an urbanism that deals with whole spectrum of forms of public spaces. This part is focused on form and types of places. Next topic is analysis of trends of living, secure, and sustainable city built on physical perception of public space, with emphasis on psychical perception of a human located on it. This part is based on ideas of Jan Gehl. Practical part of this thesis are analyzes of Masaryk’s square in Nový Jičín. The main goal of these analyzes is evaluation of the square’s actual condition and quality of life. Analyzes consist of individual parts such as broader relations of the space and it’s continuity in terms of it’s city layout, functional analysis and a level of civil.
Description
Citation
TANEČKOVÁ, P. Urbanistická analýza a teorie veřejného prostoru pro 21. století [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - člen, Ing. Hana Kobzová - člen, Ing. arch. Tomáš Velehradský - člen, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - člen,
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Studentka Pavlína Tanečková během své prezentace pohovořila o své práci na téma Urbanistická analýza a teorie veřejného prostoru pro 21. století. Na úvod popsala vybranou lokalitu, následovala analýza veřejných prostor, analýza náměstí. Následoval vlastní návrh. Následovaly dotazy oponentky Ing. arch. Ivana Boulaz, Ph.D.: 1) V práci by měl být alespoň stručným způsobem zmíněna metodika a důvod výběru oblastí analýzy. Pro budoucí práce doporučuji také doporučuji kategorizaci dílčích analýz pro lepší přehlednost. Dále byly položeny otázky členů komise: doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. Duševní bezpečnost, co to znamená? Ing. Hana Kobzová Jsou opravdu pěší zóny to, co prezentujete v analýze náměstí? Je běžné, že do pěší zóny je povolen vjezd? Rozdíl mezi pěší a obytnou zónou. V práci jste navrhla 23 laviček, proč zrovna 23. doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. Hluková analýza, neměla jste ji k dispozici? Jak souvisí analýza Masarykova náměstí s Vámi provedeným návrhem, oblastí Žerotínského parku. V centrech měst chybí odpadkové koše a sociální zázemí, jak je na tom Vámi zvolená lokalita? Ing. arch. Tomáš Velehradský Co je v budově vedle dětského hřiště. A proč jste dětské hřiště umístila zrovna vedle budovy. Jaký účel má plocha s kašnou? Ing. Radim Kolář, Ph.D. Analýza zeleně. Dělala jste nějaký dendrologický průzkum? Studentka na všechny položené dotazy bez váhání odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO