Návrh tenzometrických měřidel síly v bezpečnostním pásu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je navrhnout, vyrobit a experimentálně ověřit zařízení pro měření síly, v bezpečnostním pásu pomocí tenzometrů. Nejprve jsou rozebrány možnosti měření síly pomocí měřidla, které se umístí mezi dvě části pásu nebo do kotevního bodu. Tyto návrhy nebyly z různých důvodů přijaty. Proto je dále popsán průvlak, který pás mírně vychýlí a část zatížení tím převede na tenzometrický měřicí prvek. Jako výchozí koncept je zvolen hliníkový U-profil, ve kterém je umístěn měřicí mechanismus. Jsou provedeny výpočty základní geometrie a pevnostní kontroly. Následně je popsána výroba prototypu a kalibrace na trhacím stroji. V závěru je realizováno měření síly v pásu, který je zatěžován rázem, vzniklým při shazování závaží z určité výšky, což má simulovat chování pásu a měřidla při nárazové zkoušce.
The aim of this thesis is to design, produce and experimentally verified measuring device for measuring force in seatbelt, by using strain gages. First are discussed possibilities of measuring force by using device placed in between two parts of seat belt or in anchor point. These suggestions were not accepted for various reasons. Therefore is further described girder, which belt slightly deflected so that part of the load is transferred to the strain gauge measuring element. As default concept is choosen aluminum U-profile, in which is placed measuring mechanism. There are performed calculations of basic geometry and stress control. Then is described manufacturing and calibration on universal testing machine. In conclusion is realized measuring of the force in seat belt, which is loaded by shock force, occasioned by dropping weights from a certain height, which simulates the behavior of the belt and gauge during a crash test.
Description
Citation
LONTRAS, M. Návrh tenzometrických měřidel síly v bezpečnostním pásu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Filakovský, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO