Použití logických matic pro posuzování příčin vad a poruch vnějších kontaktních zateplovacích systémů (etics)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Vady a poruchy ETICS mohou být způsobeny celou řadou příčin. Stanovení primární příčiny vady nebo poruchy může být u složitějších staveb velice obtížné, zvlášť pokud dochází k interakcím mezi účastníky stavebního procesu (projektant, zhotovitel stavby, investor, technický dozor investora, stavební úřad), použitými materiály, částmi dokumentace, klimatickými podmínkami apod. Jako výhodné se může jevit použití prvků systémového přístupu soudního inženýrství k této problematice, konkrétně logických matic jako je např. matice hypotéz nebo matice stop. Cílem článku je ukázat aplikaci logických matic na případu zřícení ETICS. Z výsledků testování jednotlivých hypotéz bude nalezena primární příčina zřícení. Část je také věnována možnému počítačovému zpracování logických matic.
Defects and failures of ETICS can occure due to many causes. Determination of primary cause of defects or failures can be very difficult, mainly if the building is complicated. There can be many interactions between participants of building proces (architect, builder, investor, technical supervisor of investor), used materials, parts of documentation, climatic conditions and the like. The usage of elements of systemic entry of forensic engineering, specifically logical matrixes, for example matrix of hypothesis or matrix of signs can be very advantageous. The goal of the article is to show a usage of logical matrixes on real application of ETICS crash. The primary cause determination will be find from testing results. The part of article discuss possible computer processing of logical matrixes.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 276-285. ISBN 978-80-214-4412-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO