Extrémní hydrologické jevy v kontextu městského plánování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo popsat známé extrémní hydrologické jevy a možné přístupy ke zmírnění jejich negativních dopadů. Práce byla zpracovávána jako rešerše literatury z různých úhlů pohledu na danou problematiku, ne pouze z jednostranného pohledu technického či ekologického. Postup byl systematický, od popisu historického vývoje problematiky přes definování globálních ekologických problémů, nástin legislativních podmínek a zpracované odborné literatury až po ukázky současných trendů. Vzhledem k šíři dané problematiky se práce dotýká detailněji pouze dílčích částí. Zaměřuje se na ukázky možných dílčích opatření a následné synergie těchto opatření z pohledu minimalizace dopadů extrémních hydrologických jevů.
The purpose of the bachelor thesis was to describe known extreme hydrological events and potential attitudes to minimalize their negative impacts. The thesis was written as literature recherche from different points of view, not only from a one-sided technical or ecological point. It proceeds systematically from describing the historical evolution of the subject matter through the presentation of global ecological problems, outlining the legislative background and the findings from specialised literature, to the examples of current trends. In view of the fact that the issue is so broad, the thesis treats only certain parts in detail. The subject of interest is the demonstration of separate measures against floods and droughts and the effects of their synergy concerning the minimalization of the repercussions of extreme hydrological events.
Description
Citation
KLIMEŠ, Z. Extrémní hydrologické jevy v kontextu městského plánování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - člen, Ing. Hana Kobzová - člen, Ing. arch. Tomáš Velehradský - člen, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - člen,
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Studentka Zdeněk Klimeš během své prezentace pohovořil o své práci na téma Extrémní hydrologické jevy v kontextu městského plánování. Student pohovořil o vodním zákoně, nakládání s vodami, popsal starou a novou koncepci odvodnění, trendech v protipovodňových opatřeních. Následovaly dotazy oponenta doc. Ing. Aleše Drába, Ph.D.: 1) Na straně 29 je zmíněn postup vymezení rozsahu rozlivů při povodňových událostech s použitím izolinií (čáry o stejné nadmořské výšce). Vysvětlete podrobněji zamýšlený postup. Dále byly položeny otázky členů komise: doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. Co by to bylo za fyzikální veličinu, kdyby byla vyjádřena izolinií? Transformační schopnost záplavového území. Transformační a retenční, rozdíl mezi nimi. Ing. Hana Kobzová Průlehy a rozměry. A jaké jsou jejich největší překážky? Zelené parkování a možnosti vsakování. Student na všechny položené otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO