Krásné Pole - dopravní řešení s návaznosti na novou I/11

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce ve formě studie pojednává o možnostech optimalizace napojení ostravského městského obvodu Krásné Pole na základní komunikační systém města Ostravy. Dále řeší napojení MOb na budovanou přeložku silnice I/11, která tvoří jednu z os Slezského dopravního kříže. Navržené varianty sledují jednak úpravu stávajících komunikací (ul. Krásnopolská a ul. Družební) a také novostavbu, spojující Krásné Pole s MÚK Krásně pole, budovanou na přeložce I/11, vedenou v prostoru vymezeném územní rezervou pro tuto stavbu určenou. Z ekonomicky-technického hlediska je výhodnější upřednostnit úpravy stávajících komunikací před variantou novostavby, proti které taktéž hovoří nutnost výstavby navazujících komunikací a velký zábor zemědělské půdy.
The thesis in the form of a study discusses the possibilities of optimisation of the connection of a district of the city of Ostrava called Krásné Pole to the major road network of Ostrava. Further it deals with the connection of the district to build relocation of the road I/11, which forms one of the axes of sc. Silesian transport cross (Slezský dopravní kříž). The suggested options follow both the adjustment of the current road (street Krásnopolská and street Družební) and also the new construction, which connects Krásné Pole with multi-level intersection Krásné Pole, which is build on the relocation of I/11, and which is going through the area of territorial reserve determined for this construction. From economic and technical point of view it is more favourable to adjust the current road in comparison with the option of new construction, which is confirmed by the necessity of the construction of related roads and great claim for agricultural land in the case of the latter one.
Description
Citation
MITURA, J. Krásné Pole - dopravní řešení s návaznosti na novou I/11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO