Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Účelom bakalárskej práce je analýza vybraného podniku s využitím modelu Start. Prvá teoretická časť sa zaoberá vymedzením základných pojmov a metód, ktoré sú potrebné pre vypracovanie nasledujúcich častí práce. V praktickej časti bude zrealizovaná samotná analýza podniku, pri ktorej budú zistené silné a slabé stránky podniku a príležitosti na zlepšenie. Na záver po zistení všetkých potrebných informácií bude vypracovaný návrh na zlepšenie pre budúci kladný rozvoj podniku.
The purpose of the bachelor thesis is the analysis of a selected company using the Start model. The first theoretical part deals with the definition of basic concepts and methods that are necessary for the development of the following parts of the work. In the practical part, the analysis of the company itself will be carried out, during which the strengths and weaknesses of the company and opportunities for improvement will be identified. Finally, after finding all the necessary information, a proposal for improvement will be prepared for the future positive development of the company.
Description
Citation
FERKO, E. Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Víte o existenci nové verze modelu EFQM? Částečně zodpovězeno. Navrhujete koupit nový stroj, co se stane se starým strojem? Jak se změní návratnost investice? Disponuje firma finančními zdroji? Zodpovězeno. Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. - V tabulce "Vlastní návrh řešení" uvádíte peněžní příjem 1,1 mil. Kč. Proč zde uvádíte tento údaj? Zodpovězeno. Co představuje částka 2.018.000 Kč? Jedná se o pořizovací cenu stroje? Zodpovězeno. Umíte si představit i jiné možnosti návratnosti investice? Zodpovězeno. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Co si představujete pod pojmem cash-flow a jak je spočítáno? Nezodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO