Výroba oka pístnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce podává návrh technologie výroby oka pístnice o velikosti série 45 000 ks. Zhotoveného z ocelové tyče C45E zápustkovým kováním. Na základě literární rešerše a potřebných technologických výpočtů byl zvolen pro kování součásti pneumaticko – hydraulický buchar KHZ 4A od firmy Šmeral o velikosti tvářecí energie 50 kJ s předkováním na stroji pro příčné klínové válcování ve formě dvojkusu. Pro ostřižení výkovku byl zvolen ostřihovací lis LKOA 200 od firmy Šmeral o velikosti tvářecí síly 2 000 kN. Závěrem bylo spočteno technicko – ekonomické zhodnocení nákladů na materiál.
The bachelor's project elaborated design of technology production of the piston rod eye in series of 45 000 pieces. The piston rod eye is made of steel rod C45E by die forging. Pursuant to of the literary pursuit and necessary technological calculations was chosen a pneumatic – hydraulic hammer KHZ 4A, from the company called Šmeral, with a forming energy of 50 kJ, for forging of component. Cross wedge rolling machine was chosen for overdosage of forged piece in form of double piece. Shearing press LKOA 200, from the company called Šmeral, with a forming force of 2 000 kN, was chosen for shearing of forged piece. At the end, the technical – economic evaluation of material costs was calculated.
Description
Citation
HOŘAVA, D. Výroba oka pístnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Na základě, čeho byla dosazována hodnota uvedená v BP při výpočtu práce bucharu? (student otázku zodpověděl částečně) 2. Jaké je pásmo kovacích teplot pro použitý materiál C45E? (student otázku zodpověděl částečně) 3. Vysvětlete označení materiálu C45E. (student otázku nezodpověděl) 4. Jaké je označení materiálu C45E dle ČSN? (student otázku zodpověděl) 5. Popište schéma příčného klínového válcování. (student otázku zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO