Enkapsulace léčiv v termocitlivých micelárních gelech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá enkapsulací hydrobobního léčiva Sulfathiazolu (STA) v termosenzitivním hydrogelu, které je tvořeno amfifilními vláknitými molekulami kopolymeru poly(laktid-co-glykolid)-blok-poly(ethylen glykol)-blok-poly(laktid-co-glykolidu) (PLGA-PEG-PLGA). V experimentální části práce byla důkladně popsána struktura micel, která je závislá na koncentraci výchozího kopolymeru. K rozměrové charakterizaci micelární velikosti ve vodném roztoku byla použita metoda dynamického rozptylu světla (DLS). Zároveň zobrazovací technika transmisní elektronové mikroskopie s kryogenní úpravou vzorku (Cryo-TEM) potvrdila přechod ze sférických micel do vláknitých rozvětvených struktur s řadou topologických interakcí. Změna viskoelastických vlastností micelárního hydrogelu po přidání STA byla studována pomocí reologické analýzy. Studovaný triblokový kopolymer se zdá být vhodným materiálem v oblasti tkáňového inženýrství jako nosič v aplikacích pro cílené doručování léčiv a regeneraci tkání.
Presented diploma thesis deals with drug encapsulation of Sulfathiazole (STA) in thermosensitive hydrogel composed of amphiphilic fibrous molecules of copolymer poly(D,L-lactide-co-glycolide)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA-PEG-PLGA). In the experimental part, the structure of the micelles which is dependent on the concentration of the default copolymer, was thoroughly described. The method of dynamic light scattering (DLS) was used to dimensionally characterize the micellar size in aqueous solution. At the same time, the Cryo-Transmission Electron Microscopy (Cryo-TEM) imaging technique confirmed the transition from spherical micelles to fibrous branched structures with a number of topological interactions. The change in viscoelastic properties of micellar hydrogel after addition of STA was studied by rheological analysis. The studied triblock copolymer appears to be a suitable tissue engineering material as a carrier in applications for targeted drug delivery and tissue regeneration.
Description
Citation
SMOLKOVÁ, M. Enkapsulace léčiv v termocitlivých micelárních gelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Diplomantka ve své prezentaci seznámila komisi s výsledky své diplomové práce zaměřené na velmi atraktivní téma využití hydrogelů pro řízenou aplikaci léčiv. Bohužel ani samotná diplomová práce ani prezentace nebyly příliš zdařilé. Dotazy oponentky zodpovídala rozpačitě a řadu otázek členů komise nebyla schopná zodpovědět vůbec.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 2 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO