Modifikace materiálového toku výrobní oblasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem této bakalřské práce je vytvoření simulačního modelu výrobního procesu a logis-tického řetězce za účelem zhodnocení dopadů navrhovaných změn parametrů výrobního procesu. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Součástí práce je analýza řešené oblasti. Pomocí simulačního modelu je testováno, zda úprava prvků výrobního procesu má pozitivní vliv na charakteristiku výroby dané oblasti.
The content of this bachelor thesis is to create a simulation model of the production process and logistics chain in order to evaluate the impacts of proposed changes in the production process parameters. The simulation model is created by Plant Simulation software from Siemens PLM Software. An analysis of the discussed area i salso included in the thesis. With the help of the simulation model it is tested if the modification of the production pro-cess elements has a positive effect on the production characteristics of the given area.
Description
Citation
ŘEHÁK, K. Modifikace materiálového toku výrobní oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Jiří Hloska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Student obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta a členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO