Bytový dům ve Šlapanicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění novostavby bytového domu ve Šlapanicích s téměř nulovou spotřebou energie. Objekt je navržený jako třípodlažní nepodsklepený. Novostavba je situovaná na nároží dvou ulic a navazuje na souvislou zástavbu z jihovýchodní strany. V prvním podlaží se nachází tři provozovny, prostory domovního vybavení, technické zázemí a garážová stání. V druhém podlaží jsou čtyři bytové jednotky s terasou. Třetí podlaží disponuje třemi bytovými jednotkami s balkónem. Základovou konstrukci tvoří železobetonové pasy na vrtaných pilotách. Konstrukční systém je podélný, zděný z velkoformátových vápenopískových bloků pro strojní zdění. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové, monolitické. Střešní konstrukce je provedena z prefabrikovaných dřevěných vazníků. Hlubinného zakládání je využito k získávaní tepelné energie z podloží pomocí tepelného čerpadla země – voda. Piloty jsou navrženy jako energetické
The subject of the Bachelor‘s thesis was to create a project documentation for the construction of the new residential building in Šlapanice with almost zero energy consumption. Object is designed as three-storey house non-basement. The new building is situated on a corner of two streets and is connected to the buildings from the southeast side. On the first floor there are three establishments, technical rooms and garage parking. On the second floor there are four residential units with a terrace. The third floor has three residential units with a balcony. The foundation structure consists of reinforced concrete belts on drilled piles. The construction system is longitudinal, made of large-format lime-sand blocks for machine bricklaying. Ceiling structures are designed as monolithic reinforced concrete. The roof structure is made of prefabricated wooden trusses. Deep foundation is used to obtain thermal energy from the subsoil using a ground-to-water heat pump. The piles are designed to be energy efficient.
Description
Citation
ŠPINAR, A. Bytový dům ve Šlapanicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Ing. Jan Skupa - tajemník, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student v úvodu představil komisi prezentaci své závěrečné práce. V prezentaci byla uvedena lokalita, popis objektu, konstrukční a materiálové řešení, dispoziční řešení, architektonické řešení a stavebně-fyzikální hodnocení. Následně student zodpovídal na otázky oponenta. Otázky byli odpovídány v plném rozsahu, komise se dotazovala na doplňující otázky. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO