Vodojemy - Brno, Žlutý kopec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce pojednává o tvorbě návrhu novostavby centra současného umění a architektury a využití stávajících vodojemů na Žlutém kopci v Brně s možností změny jejich původní funkce. Práce se zabývá možnostmi zpracovaní původního terénu a návazností navrhovaných novostaveb na existující vodojemy. Architektonicky zkoumá možnosti navrhování novostaveb kontextuálně se současným architektonickým výrazem okolních budov a architekturou minulou. Současná situace je taková, že tak nádherná architektonicko-inženýrská památka, jako jsou vodojemy na Žlutém kopci, je prakticky zavřená před očima obyčejných lidí. Pouze jeden ze tří vodojemů je otevřen k návštěvě – nejstarší cihlový vodojem postavený v roce 1872. Hlavním cílem mé práce proto bylo zpřístupnit areál vodojemů veřejnosti a dát lidem možnost navštívit všechny tři vodojemy. K tomu bylo nutné navrhnout vstupní pavilony a bezpečné vstupy do vodojemů a také naplnit vodojemy novou funkcí využití, protože činnost vodojemů byla ukončena v roce 1997, kdy byly odpojeny od vodovodní sítě.
The diploma thesis deals with the creation of a design for a new building of the center of contemporary art and architecture and the use of existing reservoirs on Yellow Hill in Brno with the possibility of changing their original function. The work deals with the possibilities of processing the original terrain and the connection of the proposed new buildings to existing reservoirs. Architecturally, it explores the possibilities of designing new buildings contextually with the current architectural expression of the surrounding buildings and past architecture. The current situation is that a beautiful architectural and engineering monument, such as the reservoirs on Yellow Hill, is practically closed to the eyes of ordinary people. Only one of the three reservoirs is open to visit - the oldest brick reservoir built in 1872. The main goal of my work was therefore to make the reservoir area accessible to the public and to give people the opportunity to visit all three reservoirs. To this end, it was necessary to design entrance pavilions and safe entrances to the reservoirs and to fill the reservoirs with a new function, because the reservoirs were terminated in 1997, when they were disconnected from the water supply network.
Description
Citation
GONCHARENKO, A. Vodojemy - Brno, Žlutý kopec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. David Prudík (předseda) Ing. arch. Kristýna Smržová (člen) Ing. arch. Klára Steinhauserová (člen) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO