Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování části projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Bytový dům se nachází v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a částečné podsklepení. V suterénu objektu jsou navrženy sklepní kóje, technická místnost, strojovna výtahu a vzduchotechniky. V přízemí se nachází úklidová místnost, kolárna/kočárkárna a dvě bytové jednotky. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou dispozičně totožné a rozkládají se zde dvě bytové jednotky, ve čtvrtém nadzemním podlaží je bytová jednotka s terasou a společenská místnost s kuchyňkou a toaletou. Celkem je v objektu navrženo sedm bytových jednotek. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou tvořeny z broušených cihelných bloků, v suterénu jsou obvodové konstrukce z monolitického železobetonu. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové, vyztužené dle statického výpočtu. Zateplení objektu je řešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS.
The subject of the bachelor's thesis is the elaboration of a part of the project documentation for the construction of an apartment building. The apartment building is located in the cadastral area of Opočno pod Orlickými horami. The building has four floors and a partial basement. In the basement of the building are designed cellars, utility room, elevator engine room and air conditioning. On the ground floor there is a cleaning room, a bike shed / carriage house and two residential units. The second and third floors are identical in layout and there are two residential units, on the fourth floor there is a residential unit with a terrace and a common room with kitchen and toilet. A total of seven residential units are designed in the building. Vertical load-bearing and non-bearing structures are made of ground brick blocks, in the basement there are perimeter structures made of monolithic reinforced concrete. Horizontal load-bearing structures are monolithic reinforced concrete, reinforced according to static calculation. The insulation of the building is solved by the contact insulation system ETICS.
Description
Citation
LUKEŠOVÁ, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Slávka Pobucká - tajemník, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. František Vlach, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka si připravila prezentaci projektu bytového domu. Prezentace obsahovala popis zájmového území, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Studentka si připravila odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: jak jste stanovila cenu za m2 bytu St: průzkumem trhu. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO