Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku JOK, a. s.. Ta se zjišťuje za pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou vypočítány z firemních listin a to z rozvahy v plném rozsahu a z výkazu zisku a ztráty z let 2003 - 2013. Zjištěné hodnoty jsou analyzovány v časové posloupnosti pomocí statistických metod. Práce obsahuje návrhy na zlepšení současné situace a budoucího vývoje podniku.
Bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation JOK, as. It is determined using selected indicators of financial analysis, which are calculated from corporate documents and the balance in full and the income statement of the years 2003 - 2013. The observed values analyzed in a time sequence by statistical methods. Work includes proposals to improve the current situation and future development of the business.
Description
Citation
DRÁPAL, J. Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Baranyková (člen)
Date of acceptance
2016-02-03
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Hanušová: Zvažoval jste spolehlivost dat na kterých je práce postavena? V průběhu let se měnily účetní výkazy, reflektoval jste je? Započítal jste i jiné daňové změny, které nastaly v průběhu let 2003 až 2013? Jakým způsobem jste zohlednil změnu DPH na ukazatele likvidity? Na základě čeho jste volil ukazatel alfa = 0,05? V práce uvádíte, že zákazníky jsou velké společnosti a státní zákazky. Platí zde Paretovo pravidlo? Jak jej chcete změnit? - částečně odpovězeno JUDr. Hrstková Dubšeková: Statutárním orgánem akciové společnosti je jednatel? - neodpovězeno Práce je velmi slabá, na hranicích obhajitelnosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO