Studium polymorfie a optimalizace krystalizace farmaceuticky aktivních látek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Aktivní farmaceutické substance (APIs) jsou velmi často pacientovi podávány v pevném stavu jako součást předepsané lékové formy (tablety, kapsle atd.). Pochopení a kontrola chemie substancí pevného stavu je proto důležitým aspektem ve vývoji léčiva. Substance se mohou vyskytovat v různých pevných formách, zahrnujících polymorfy, solváty, hydráty, směsné krystaly a také amorfní formy. Každá forma vykazuje specifické fyzikálně-chemické vlastnosti, které mají významný vliv na biodostupnost, možnost zpracování, stabilitu a další chování charakteristické pro substanci. Většina substancí je purifikována a izolována krystalizací z vhodného rozpouštědla, jako poslední operací ve farmaceutické výrobě. Hlavním cílem krystalizačního procesu je získání produktu s definovanými vlastnostmi jako je distribuce velikosti částic, tvar krystalu a jeho chemická a fyzikální čistota (polymorfie). Všechny farmaceutické substance v jakékoliv formě musí být vyráběny v reprodukovatelné kvalitě. Této kvality je docíleno jen v případě kontroly aktivní látky během procesu. Pro on-line kontrolu krystalizací Quetiapinu Fumarátu za účelem dosažení požadované distribuční velikosti částic a nezměněných fyzikálně-chemických vlastností substance byla použita FBRM laserová metoda.
Active pharmaceutical ingredients (APIs) are frequently delivered to the patient in the solid-state as part of an approved dosage form (tablets, capsules, etc.). Understanding and controlling the solid-state chemistry of APIs is therefore an important aspect of the drug development process. APIs can exist in a variety of distinct solid forms, including polymorphs, solvates, hydrates, co-crystals and amorphous solids. Each form displays unique physicochemical properties that can profoundly influence the bioavailability, manufacturability, stability and other performance characteristics of the drug. Most APIs are purified and isolated by crystallisation from an appropriate solvent during the final step in synthetic process. The main objective of a crystallisation process is to produce crystals with desired properties such as particle size distribution (PSD), shape and purity. All pharmaceutical dosage forms must be produced in uniform units, and good content of uniformity is only possible when the size of the active component is carefully controlled. For on-line control of crystallisations of Quetiapine Fumarate to achieve desired PSD and no changed physicochemical purity was used the Lasentec Focus Beam Reflectance Measurement (FBRM) system.
Description
Citation
NOVÁK, D. Studium polymorfie a optimalizace krystalizace farmaceuticky aktivních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-01-21
Defence
1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová - Jak se vyrábí krystalická forma, v čem je rozpustná? prof. Friedl - Jak dlouho trval výzkum?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO