Absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá absorpcí amoniaku při havárii chladícího zařízení na zimním stadionu. Je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Teoretická část je zaměřena na způsob chlazení ledové plochy na zimních stadionech. Zmiňuje dva základní principy, jak vzniká ledová plocha a jaké chladivo se k tomu používá. V dalším úseku práce jsou uvedeny platné předpisy, podle kterých se řídí, nebo dobrovolně mohou řídit provozovatelé stadionů při zajištění technické bezpečnosti. Jsou zde uvedeny také hlavní náležitosti havarijního plánu a preventivní opatření před vznikem havárií. Hlavní teoretická část řeší absorpční čištění plynů a jeho základní princip, ke kterému patří i první Fickův zákon. Dále jsou zde představeny některé typy absorpčních zařízení a jejich hlavní fungování. Poslední kapitolou je praktická část, ve které se řeší likvidace uniklého amoniaku větráním a ekologičtějším způsobem – větráním s absorbérem. Tento způsob čištění je řešen početně přes množství absorbovaného plynu do kapaliny pomocí programu MathCad.
This thesis deals with ammonia absorption in case of cooling machine breakdown at ice pool. Thesis is divided into four chapters. Theoretical part is focused on different methods of cooling an ice rink inside a stadium. Two basic principles are mentioned, how ice rink is created and what refrigerant is used. In the next part are listed valid standards, according to which the operators of ice pools proceed or may proceed to ensure technical safety. Essentials of emergency plan and breakdown preventions are also mentioned. Primary theoretical part focuses on gas cleansing by absorption and its basic principle, which includes Fick's first law, following with introduction to different kinds of absorption machines and its principles. Last chapter is a practical one, in which is the elimination of leaked ammonia by ventilation method and more ecological way – ventilation method with absorber. This cleansing method issue is dealt with mathematically by calculating absorbed gas to liquid using software MathCad.
Description
Citation
RYŠKOVÁ, M. Absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
1. Student prezentoval svou bakalářskou práci. Prezentace obsahovala následující body: - Úvod do řešené problematiky - Modelová místnost - Větrání pomocí ventilátoru - Návrh absorbéru - Závěr 2. Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k bakalářské práci: Dokázala byste spočítat hodnotu hustoty, kdybyste ji neměla zadanou? (Ing. Seichter) Student částečně odpověděl na dotaz. Jaký je rozdíl mezi adsorbcí a absorbcí? (dr. Kilkovský) Student částečně odpověděl na dotaz. V práci máte uvedenou křivku zbytkové koncentrace. Můžete vysvětlit způsob výpočtu? (dr. Pavlas) Student částečně odpověděl na dotaz. Jaká je souvislost mezi velikostí kapiček padající ze sprchy a účinností absorbci? (doc. Hájek) Student uspokojivě odpověděl na dotaz. Jak jste přišla na záporní molární číslo koncentrace v práci? (doc. Hájek) Student částečně odpověděl na dotaz. V práci nikde nefigurovala hodnota koncentrace amoniaku z hlediska limit výbušnosti. Proč? (Ing. Seichter) Student uspokojivě odpověděl na dotaz. Víte jak se správně jmenuje tryska pro výrobu trysek? (dr. Turek) Student neodpověděl na dotaz. 5. Student částečně odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO