Porovnání nástrojů pro frézování dentálních náhrad z materiálů Ti6Al4V ELI a CoCr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je porovnání dvou vybraných fréz. Obě frézy jsou ze slinutých karbidů, proto teoretickou část věnujeme těmto materiálům. Porovnáváme chemické složení i mechanické a fyzikálních vlastnosti jednotlivých materiálů fréz. Další kapitola se zabývá geometrií fréz s půlkruhovými čelními břity a porovnáním. V poslední fázi zkoumáme trvanlivost. Data zjištěná pomocí mikrometrické metody vyhodnocuji pomocí grafického znázornění. Provedeným výzkumem jsme zjistili dopad vhodně zvolené geometrie na tvorbu třísky a opotřebení. Na základě zjištěných údajů trvanlivosti je možné optimalizovat vyráběnou frézu či zvolit vhodnější nástroj.
The aim of this dissertation is the comparison of two chosen milling tools. Both milling tools are made of solide carbides and therefore the theoretical part deals with these materials. We compare the chemical composition as well as the milling tools materials. Next chapter deals with the geometry of the milling tools with semi-circular front blades cutting edges and comparison. In the last part of the dissertation we test the durability. The data gained by a micrometric method are interpreted in the graph. By means of this research we found out the impact on the suitably chosen geometry on splinters and wear resistance. It is possible to optimize the produced milling tools or to choose more suitable tool instrument on the basis of gained durability data.
Description
Citation
BÍBA, D. Porovnání nástrojů pro frézování dentálních náhrad z materiálů Ti6Al4V ELI a CoCr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise: 1. V jaké rovině jste prováděl měření? 2. Definujte vysokorychlostní frézování? 3. Jaké procento tvoří náklady na nástroj v ceně zubní náhradě? 4. Kolik stojí materiál pro zubní náhradu? 5. Jaký je postup výběru povlaku? 6. Co znamená u materiálu ELI? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO