Fractionation of Soil Organic Matter into Labile and Stable Fractions

Abstract
The present study aims to test and evaluate the efficiency of a new modified method of organic matter evaluation. It allows the assessment of the quality and quantity of the primary soil organic matter and the stable organic fractions separately. The new method was tested in six soil samples of different localities in the Czech Republic. This method is based on observing reaction kinetics during the oxidation of soil organic matter and measuring the cation-exchange capacity of stable organic fractions. The results were compared with classical methods, which rely on the isolation of humic substances, determination of the content of humic acids and fulvic acids and their ratio C-HA:C-FA, quotient E-4/6, and fractionation of soil organic matter according to resistance to oxidation. It turned out that the results of the new modified method are more sensitive in comparison with the results obtained by classical procedures. The linear regression demonstrated the dependence between the amounts of soil organic matter determined by the classical method compared with the modified method. Moreover, the new modified method was found to be faster and not demanding on laboratory equipment. The new method has been improved to be easily repeatable, and some shortcomings of the previous method were eliminated. Based on our results and other recent studies, the modified method may be recommended for the practical evaluation of soil organic matter conditions.
Cílem této studie je otestovat a vyhodnotit účinnost nové modifikované metody hodnocení organické hmoty. Umožňuje samostatně posuzovat kvalitu a množství primární půdní organické hmoty a stabilních organických frakcí. Nová metoda byla testována na šesti vzorcích půd z různých lokalit v České republice. Tato metoda je založena na sledování reakční kinetiky při oxidaci půdní organické hmoty a měření kationtoměničové kapacity stabilních organických frakcí. Výsledky byly porovnány s klasickými metodami, které spoléhají na izolaci huminových látek, stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin a jejich poměru C-HA:C-FA, kvocient E-4/6 a frakcionaci půdních organických látkové moty podle odolnosti proti oxidaci. Ukázalo se, že výsledky nové modifikované metody jsou citlivější ve srovnání s výsledky získanými klasickými postupy. Lineární regrese prokázala závislost mezi množstvím půdní organické hmoty stanoveným klasickou metodou ve srovnání s modifikovanou metodou. Navíc bylo zjištěno, že nová modifikovaná metoda je rychlejší a nenáročná na laboratorní vybavení. Nová metoda byla vylepšena, aby byla snadno opakovatelná, a byly odstraněny některé nedostatky předchozí metody. Na základě našich výsledků a dalších nedávných studií lze modifikovanou metodu doporučit pro praktické hodnocení podmínek půdní organické hmoty.
Description
Citation
Agronomy. 2022, vol. 12, issue 1, p. 1-15.
https://www.mdpi.com/2073-4395/12/1/73
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO