Portrét skály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Diplomová práce zpracovává vzpomínku na islandskou skálu skrze sérii abstraktních obrazů ukotvených v estetice procesuální malby. Obrazy autor maluje na základě syntézy osobního prožitku, metaforického pojetí geologických procesů a čerpání z digitální fotografické předlohy a sleduje vztah malíře a jeho obrazu ve smyslu budování obrazu jakožto entity se subjektivními potřebami. Práce zároveň zkoumá přesahy a možnosti abstraktní malby podněcovat imaginaci, která mění výsledný význam a obsah ve vztahu k jejímu tvůrci nebo k divákovi.
The diploma thesis deals with the memory of the Icelandic rock through a series of abstract paintings anchored in the aesthetics of process painting. The author paints the paintings on the basis of a synthesis of personal experience, a metaphorical conception of geological processes and drawing from a digital photographic master, and observes the relationship between the painter and his painting in the sense of building a painting as an entity with subjective needs. At the same time, the work examines the overlaps and possibilities of abstract painting to stimulate an imagination that changes the resulting meaning and content in relation to its creator or viewer.
Description
Citation
SVATOŠ, J. Portrét skály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Julie Béna (člen) MgA. Jakub Jansa (člen) Mgr. Silvie Šeborová (člen) MgA. Alžběta Bačíková, Ph.D. (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) PhDr. Mgr. Kateřina Štroblová (člen)
Date of acceptance
Defence
Student začal vlastní obhajobou. Navázalo čtení posudků vedoucího a oponenta. Ani vedoucí, ani oponent nepoložil žádnou otázku. Byla zahájena diskuse – s otázkou po zařazení autora do kontextu současné malby. Autor vysvětluje svůj vztah k objektivitě a subjektivitě v rámci své práce. Komise pozitivně hodnotí autorovo vztahování se ke kontemplaci skrze dravou, mnohovrstevnatou malbu. Dále se komise věnuje malířskému jazyku, který autor používá, a ptá se, jak s ním vědomě nakládá. Dále se ptá po barevné skladbě, kompozičních řešeních atd. Komise vyjadřuje pohybnost o sdělnosti děl a rozpor mezi tím, o čem autor mluví, a tím, co v galerii můžeme vidět. Komise doporučuje, aby se autor věnoval více tzv. myšlení malbou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO