Zařízení pro měření tepové frekvence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Variabilita srdečního rytmu patří k základním a nejčastěji vyhodnocovaným fyziologickým údajům v lékařství. Tepová frekvence slouží jako ukazatel činnosti srdce. Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření tepové frekvence. Popisuje křivku EKG a její jednotlivé vlny, způsoby výpočtu tepové frekvence, vlastnosti zařízení pro její měření a další potřebné informace o měření tepové frekvence. Diplomová práce se zaměřuje na výpočet tepové frekvence z jednotlivých R-R intervalů. Je zde popsán celý návrh zařízení, vlastnosti jednotlivých bloků a výpočet potřebných parametrů. Dále je zde uvedeno softwarové řešení pro mikrokontrolér a program pro výpočet tepové frekvence, včetně rozepsání předzpracování signálu a detekci jednotlivých QRS komplexů. Výsledkem této práce je navržené schéma včetně návrhu desky s plošnými spoji a kódy jednotlivých programů.
Heart rate variability belongs to basic and most frequently interpretation of physiologic statement in medicine. The pulse rate serves as an indicator of the heart activity. The subject of this diploma thesis is projection of the heartbeat counter. The work describes electrocardiograph and separated waves, ways of calculation heart rate, characteristics mechanism for measuring and other necessary information about heart rate measuring. This master thesis fixates on heart rate-calculation from including R-R intervals. Here is described whole project of heartbeat counter, properties of separated blocks and calculation of useful parameters. Further there is noted software resolution for the microcontroller and program for the calculation of heart rate frequency including unwinding signal preprocessing and detection of separated QRS complexes. The products of this diploma thesis are the circuit including the board circuit and codes of separated programs.
Description
Citation
MALÍNSKÝ, Z. Zařízení pro měření tepové frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (člen) Ing. Zenon Starčuk, CSc. (člen) MUDr. František Horálek (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student zodpověděl otázky oponenta. Prof. Holčík: Poznámka k přehledu literatury. Prof. Holčík: Hodnota mezní frekvence. Maximální frekvence složek EKG signálu. Student neodpověděl. Prof. Holčík: Poznámka k chybějící tabulce. Student přiznal nedostatek. Doc. Chmelař: Napájení zařízení. Odběr zařízení. Student popsal napájení zařízení. MUDr. Horálek: Maximální tepová frekvence realizovaného zařízení. Student potvrdil, že zvolená mez je nedostačující. Prof. Holčík, MUDr. Horálek: Poznámky k detekci při použití pacemakeru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO