Vstupní díl UHF přijímače s velmi nízkou spotřebou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce byl návrh vstupní části přijímače pro pásmo 430 až 440 MHz. V simulačním software byl vytvořen model vybraného tranzistoru BFP540. Pomocí simulací byly zjišťovány možnosti snížení spotřeby tohoto tranzistoru při zachování zisku. V kompromisu spotřeby se ziskem zesilovače byl nalezen pro tento tranzistor optimální pracovní bod UCE = 1,2 V a IC = 2 mA, který byl vyzkoušen na testovacím zapojení s šumovým mikropáskovým přizpůsobením. Zjištěné poznatky byly použity pro konstrukci vstupního dílu UHF přijímače. Pracovní bod vstupního zesilovače UHF přijímače byl vzhledem k napájení zesilovače modifikován pro větší účinnost na UCE = 2,65 V a IC = 2,0 mA. Potlačení zrcadlového kmitočtu zajišťuje Helical filtr třetího řádu,vzhledem k mezifrekvenčnímu kmitočtu 10,7 MHz. Směšování na mezifrekvenční kmitočet provádí (řeší) opět tranzistor BFP540. Selektivitu přijímače zajišťuje mezifrekvenční krystalový filtr 10,7 MHz s šířkou pásma 15 kHz. Navržený vstupní díl umožňuje příjem SSB, FM a digitálních druhů modulací. Tomuto požadavku je přizpůsobena šířka pásma mezifrekvenčního výstupu. Pro příjem konkrétní modulace je nutné mezifrekvenční signálovou cestu doplnit příslušným mezifrekvenčním filtrem.
The purpose of this work was to make a proposal for input parts of receiver for band 430 to 440 MHz. A model of chosen semiconductor triode BFP540 was created in simulation software. Possibilities how to decrease consumption of this semiconductor triode, keeping the profit, were investigated through the simulation.In compromise consumption, keeping the profit of the amplifier - an optimal operating point for this semiconductor triode UCE = 1,2 V and IC = 2 mA was found. It was tested through the testing wiring with noise microstrips conformity. Ascertained knowledge was used for construction of tuner for UHF receiver. An operating point of input amplifier of UHF receiver was owing to power supply amplifier forced for bigger effectiveness to UCE = 2,65 V and IC = 2,0 mA. Suppression of mirror frequency is provided with Helix filter of the third order, because of intermediate frequency 10,7 MHz. Mixing on intermediate frequency is made again by semiconductor triode BFP540. Selectivity of receiver is provided with intermediate frequency crystal filter 10,7 MHz with bandwidth 15 kHz. Designed input part enables reception of SSB, FM and digital types of modulation.Bandwidth intermediate frequency exit is adapted to this request To receive particular modulation , it is necessary to complete intermediate frequency signal way with appropriate intermediate frequency filter.
Description
Citation
KAŠTÁNEK, M. Vstupní díl UHF přijímače s velmi nízkou spotřebou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) prof. doc. Ing. Pavel Pechač, CSc. (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO