Zhodnocení hospodaření obce Mistrovice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Mistrovice. Cílem této práce je zhodnotit její hospodaření pomocí analyzování rozpočtu obce, tedy porovnáním obecních příjmů a výdajů v určitém časovém období a formulovat takové návrhy opatření, které by měli vést ke zlepšení její celkové hospodářské situace. První část práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti veřejnoprávních korporací a to především postavení obcí v České republice a jejich rozpočtové struktury. Druhá část se zaměřuje na představení obce a dále se zabývá jejím rozpočtem. Na závěr jsou v práci řešeny návrhy a doporučení ke zlepšení využití finančních prostředků a hospodaření vybrané obce.
The bachelor thesis deals with the evaluation of economy of the municipality Mistrovice. The aim of this work is to evaluate her economic by analyzing the municipal budget, then comparing the municipal incomes and expenditures in the certain period of time and to formulate such proposals for measures which should lead to improvement of her total economic situation. The first part contains theoretical knowledge from the area of public corporations especially the position of municipalities in the Czech Republic and their budget structures. The second part focuses on the presentation of municipality and further is engaged her budget. At the conclusion of the work are solved proposals and recommendations to improvement use of funds and economic of selected municipality.
Description
Citation
DVOŘÁČEK, M. Zhodnocení hospodaření obce Mistrovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího: - zodpovězeny částečně Další otázky: doc. Beneš: Vysvětlete dle SWOT analýzy v čem vidíte příležitost snížení nákladů či zvýšení příjmů v rekonstrukci hasičské nádrže a pořádání společenských akcí v obci? Jsou pořádající spolky realizovaných akcí, nějakým způsobem zdaňovány? Jaký celkový hospodářský výsledek bude při zavedení Vašich návrhů? - zodpovězeno částečně Ing. Breinek: Jak chcete dosáhnout snížení odměn členů zastupitelstva? - zodpovězeny částečně Ing. Milichovský: Jakým způsobem chcete dosáhnout, aby počet obyvatel přesáhl 1000, tak abyste mohl obec zařadit do vyššího koeficientu? - zodpovězeno částečně Poznámka komise: V práci se vyskytuje mnoho gramatických chyb.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO