Návrh doporučení pro využití guerilla marketingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce pracuje s tématem guerilla marketingu, jakožto jednou z netradičních forem marketingu a jeho použití v marketingových kampaní. Zároveň je nahlíženo na psychologickou stránku věci a na fakt, že psychologie je s marketingem úzce spojena. V teoretické části je představena literatura a pojmy z oblasti marketingu a psychologie. Analytická část je rozdělena na 2 části, kde každá rozebírá jiné přístupy ke guerilla marketingovým kampaním. Následně v návrhové části jsou parametry jednotlivých kampaní porovnány a ze získaných poznatků je navrhnut výstup a doporučení. Nakonec je vytvořen návrh, jak pomocí poznatků z této práce takovou guerilla marketingovou kampaň vytvořit.
This bachelor thesis works with the topic of guerrilla marketing as one of the non-traditional forms of marketing and its use in marketing campaigns. At the same time, the psychological side of the matter is looked at and the fact that psychology is closely related to marketing. In the theoretical part, literature and concepts from the field of marketing and psychology are introduced. The analytical part is divided into 2 parts, where each part discusses different approaches to guerrilla marketing campaigns. Subsequently, in the design part, the parameters of each campaign are compared and from the findings, an output and recommendations are proposed. Finally, a proposal is made on how to create such a guerrilla marketing campaign using the findings of this thesis.
Description
Citation
KULČÁK, B. Návrh doporučení pro využití guerilla marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Otázky vedoucího: Jako poslední doporučení uvádíte řádné ukončení kampaně – mají kampaně tohoto typu nějakou optimální délku, případně jaké podněty mohou vést k jejím ukončením? - odpovězeno Otázky oponenta: Částečně v práci máte uvedeno, ale jak celkově vnímáte ochotu/zájem českých firem využít guerillové kampaně? - odpovězeno Nemáte už náhodou trochu promyšlenu možnou kampaň, kterou plánujete začít plánovat ve 3Q/2021? - odpovězeno doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D.,MBA Je tento typ kampaně vyhodný pro všechny typy produktů a služeb? - odpovězeno Jak se diváte na to, že v současném světe sílí potřeba dobrovolné skromnosti ? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO