Technologie výroby nerotační součásti s přírubou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační součásti s přírubou. V další části práce obsahuje zhodnocení způsobů výroby krytu řemenového převodu vzhledem k požadavkům na sériovost a výslednou přesnost a kvalitu. Navazující část obsahuje návrh technologie výroby krytu řemenového převodu pomocí tváření z plechu. V následujících částech se práce věnuje vypracování přesného technologického postupu výroby součásti, provedení technologických výpočtů a návrhu sestavy nástroje. Závěrem práce je technicko-ekonomické zhodnocení navržené technologie výroby.
Study describes application of forming technology for the production of unrotary parts with flange. The Study considers preliminary technology of forming processes in general. Further includes problems about drawing of unrotary parts with flange from singular to complex shaped. The next part of study includes evaluation of methods of the production belt gear shelter considering product criterias for series production and final accuracy and quality. Following part includes suggestion of the production technology of belt gear shelter using sheet metal forming. In the next parts of the study attends to accurate technological process elaboration of the components, to technological calculations and to project tool configuration. In conclusion the study includes technoeconomic evaluation of propřed technology production.
Description
Citation
PŘIKRYL, Z. Technologie výroby nerotační součásti s přírubou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (člen) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky bakalářské práce. Odpověděl na otázky oponenta. Na studenta byly směřovány dotazy: 1. Co se rozumí termínem "náklady na převozy"? 2. Je součást sériově vyráběna? 3. Byly počítány pružiny přidržovače? 4. Jak se budou vyrábět přístřihy? 5. Proč jste volil poloměry u výrobku tak, jak jste je uvedl? 6. Střižná vůle?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO