Studie získávaní elektrické energie v leteckých aplikacích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Motivací práce bylo objasnění možných řešení snížení počtu bezpečnostních kontrol obecného vzdušného dopravního prostředku s udržením požadované bezpečnosti letového provozu. Mezi vhodným přístupy k řešení daného problému se jeví využití energy harvesting zařízení pro napájení bezdrátového monitorovacího systému konstrukce letadel při jejich provozu. Práce pojednává o jednotlivých alternativách využití okolní energie dostupné při letovém provozu obecného vzdušného dopravního prostředku a způsobech jejich zpracování. Práce rovněž obsahuje výběr konkrétního vhodného způsobu zpracování dostupné okolní energie a určení parametrů vybraného energy harvesting generátoru za pomocí simulačního modelování, tak aby splňoval výkonové požadavky na napájení senzorů monitorovacího systému.
Motivation of this study was to clarify the possible solutions to reduce the number of general aircraft security controls with keeping the required safety of flight operations. Among the appropriate approach to solving the problem seems to be the use of energy harvesting devices to power wireless monitoring system of aircraft structures during their operation. The work deals with the various alternatives of using the ambient energy available in the general air transport and processing methods. The study also includes the selection of a particular type of processing available ambient energy and determination of parameters of selected energy-harvesting generator using simulation modeling and performance to meet the power requirements of monitoring system sensors.
Description
Citation
BŘEZINA, M. Studie získávaní elektrické energie v leteckých aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce na velmi dobré úrovni
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO