Simulační modelování pohybu volného tělesa v mořské bóji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou simulačního modelu energy harvesteru na principu elektromagnetického rezonátoru. V úvodu práce je vytvořena rešerše dosud vytvořených zařízení pro přeměnu kinetické energie moře na energii elektrickou. Dále je vytvořen model konstrukce rezonátoru laděného na frekvenci 1,6 Hz v programu pro dynamické soustavy těles MSC Adams. V tomto programu jsou provedeny simulace, pomocí kterých jsou analyzovány vlastnosti rezonátoru. Na závěr je model testován buzením reálného moře. Z těchto simulací je následně predikován elektrický výkon získaný pomocí tohoto zařízení. Při buzení klidným mořem výkon harvesteru dosahoval okamžitých špičkových hodnot 5 W a v případě buzení neklidným mořem dosahoval špičkové hodnoty až 16 mW.
This thesis deals with the development of a simulation model of an energy harvester based on the electromagnetic resonator principle. The introduction focuses on a search of the devices created so far for the conversion of kinetic energy of the sea into electrical energy. Furthermore, a model of the resonator design tuned to a frequency of 1.6 Hz is created in the body dynamics program MSC Adams. Simulations are performed in this program to analyze the resonator properties. Finally, the model is tested by real sea excitation. From these simulations, the electrical power obtained by this device is then predicted. Under regular sea excitation, the harvester power reached instantaneous peak values of 5 W and in case of irregular sea excitation the peak power values reached up to 16 mW.
Description
Citation
MORAVEC, J. Simulační modelování pohybu volného tělesa v mořské bóji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jak byla určena frekvence buzení způsobená pohybem moře? Jak lze určit frekvence obsažené v časovém záznamu signálu? Jaké jsou amplitudy výchylek mořské hladiny v horizontálním a vertikálním směru? Proč nebyl návrh zařízení proveden tak, aby byl využit i vertikální pohyb mořských vln? Můžete vysvětlit uvažovaný rozsah zobecněné souřadnice fí? Jaký je rozdíl mezi potencionální a potenciální energií a která z nich je v LR II. druhu? Měl jste nějaké požadavky na velikost generovaného středního výkonu? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO