Vliv modrého světla na lidský organismus

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce vysvětluje pojem „modré světlo“. Zabývá se zdroji modrého světla a účinky tohoto typu elektromagnetického záření na lidský organismus. Pozornost je věnována především problémům, které může modré světlo způsobit. Největším nebezpečím je desynchronizace cirkadiánního rytmu a fotochemické poškození sítnice – fotoretinitida („blue light hazard“). Jsou zde popsány základní principy fungování biologických pochodů a zrakového systému, které jsou řízeny vlastnostmi dopadajícího světla na sítnici lidského oka. Ve druhé polovině práce jsou sepsány základní informace o umělých zdrojích modrého světla běžně se vyskytujících v domácnostech a v průmyslu. Po změření těchto zdrojů a následném zpracování jsou na konci práce uvedena jejich elektromagnetická spektra a jsou zde porovnány z hlediska cirkadiánních účinků.
This thesis explains the term „blue light“. It deals with the sources of blue light and the effects of this type of electromagnetic radiance on human body. The focus is concentrate especially on problems, which are evocated of blue light. The biggest danger is the desynchronization of circadian rhythm and photochemical damage of retina – photoretinitis („blue light hazard“). The basic principles of biological processes and the visual system are described here. These processes are controlled by properties of incident light onto the retina of eye. The basic information about artificial sources of blue light commonly used in households and in industry are mentioned in the second half of work. These light sources were measured and elaborated. The electromagnetic spectrums of sources are portrayed and there is a comparison of sources due circadian effect too.
Description
Citation
DVOŘÁK, P. Vliv modrého světla na lidský organismus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen)
Date of acceptance
2016-06-09
Defence
Student obhajoval svou bakalářskou práci na téma Vliv modrého světla na lidský organismus. Vedoucím práce byl Ing. Štěpánek a oponentem Dr. Krbal. Oponent práce vytýkal pouze netechnické vyjadřování v práci a gramatické chyby. Po odborné stránce práci hodnotil kladně a dále měl doplňující dotazy, které student zodpověděl bez výhrad komise. Vedoucí práce také vytýkal drobné nedostatky v oblasti pravopisu. V následné rozpravě měl dotazy Dr. Škoda na metodiku vypracování, student na všechny dotazy reagoval pohotově a bez výhrad komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO