Komparace politiky zaměstnanosti v České republice a Rakousku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem práce je modelové srovnání ekonomiky České republiky s ekonomikou dalšího, v mnoha ohledech podobného, členského státu – Rakouska. Základem je popsání hlavních sledovaných makroekonomických ukazatelů, hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti. Na základě těchto východisek je možné vytvořit podrobnou analýzu ekonomik obou států a provést jejich vzájemné srovnání. Smyslem je popsat, ve kterých oblastech byly přístupy obou států úspěšné a ve kterých jsou stále rezervy, které se mohou stát příštími výzvami k řešení.
The main goal of the thesis is comparison of economy of the Czech Republic and economy of nearly similar European union state, Austria. The first fundamental step is description of the main macroeconomics indicators, economic policy and employment policy. This basis allows to perform detailed analysis of both states‘s economies and their mutual comparison. The main purpose is to define, in which fields were the approaches of each state successful, and which fields remain as opportunity for future improvement.
Description
Citation
BÍLKOVÁ, P. Komparace politiky zaměstnanosti v České republice a Rakousku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Otázky vedoucího práce: odpovězeno Ing. Fojtů: Zabývala jste se v rámci své bakalářské práce i podmínkami čerpání podpory v nezaměstnanosti a jejich vliv na dobrovolnou nezaměstnanost v daných zemích? Ing. Pěta: Jakým způsobem nízká nezaměstnanost ovlivňuje ušlé příjmy? - odpovězeno doc. Brychta: Z jakého důvodu jste si vybrala právě Rakousko ? – částečně odpovězeno Případová studie - J. Koláček - doc. Brychta: Jak jste určila odhadovanou hodnotu odmítnutých zakázek (mil. Kč) - částečně odpovězeno Diskuse a zhodnocení - doc. Brychta: Podotkl, že daná pasáž ne zcela koresponduje s požadavky kladenými na diskusi výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO