Propojení CNC laserové vyřezávačky s ERP informačním systémem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci se řeší kompatibilita výrobních strojů s informačním systémem v souvislostech digitalizace firmy. Teoretická část práce pojednává o struktuře a možnostech informačních systémů. Popsán je taktéž princip laseru a charakteristika nejpoužívanějších druhů v CNC laserových strojích. Nechybí vymezení populárního pojmu Průmysl 4.0 v souvislosti s digitalizací. V praktické části je představena zkoumaná společnost od svých počátků po současnost. Popíšou se nynější ovládací systémy a výrobní zařízení, které se v následném návrhu ERP informačního systému vzájemně propojí s řídicími moduly. Jaký vliv by měl navrhovaný informační systém zejména z pohledu digitalizace firmy, znázorní SWOT analýza.
This bachelor's thesis deals with the compatibility of production machines with the information system in the context of company digitization process. The theoretical part analyze the structure and variability of information systems. The principle of the laser and the characteristics of the most used types of lasers in CNC laser machines are described as well. There is also a definition of the popular term called Industry 4.0 from the perspective of digitization. The practical part presents the researched company from its beginnings to the present. There will be specified current control systems and production facilities which will be interconnected into synchronized control modules in design of the ERP information system. The SWOT analysis will show what effect the proposed information system would have, especially from the point of view of digitalization of the company.
Description
Citation
ČERNOCKÝ, L. Propojení CNC laserové vyřezávačky s ERP informačním systémem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce. Následně student zodpověděl otázky oponenta a doplňující otázky komise. Jak vypadá propojení s CNC? Jaká data se sbírají, co bylo cílem? Používají se zde metody umělé inteligence? Je pro ně prostor?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO