Měření magnetických vlastností materiálů pomocí programu LabVIEW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci je popsán program LabVIEW a jeho vývojové prostředí. Dále jsou rozebrána nejčastěji používaná čidla proudů, popsány principy jejich funkce a jejich vlastnosti. V další části práce se zabývám popisem integračních článků a jejich vlastnostmi. Poté se věnuji hysterezním křivkám feromagnetických materiálů. V praktické části bakalářské práce se zabývám měřením BH křivek pro toroidní transformátor, které jsem zrealizoval pomocí programu vytvořeném v LabVIEW, použitím digitální integrace v LabVIEW, integrace pomocí integračního RC článku a proudového čidla ITN 12-P Ultrastab. Na závěr se věnuji vyhodnocení provedeného měření.
In this thesis LabVIEW program and its development environment is described. After that the most used current transducers, their working principles and their properties are analyzed. Next part is dedicated to curves of magnetic hysteresis of ferromagnetic materials. Practical part of bachelor´s thesis is dedicated to measuring BH curves of torroidal core transformer. The measuring was made possible by LabVIEW program, using digital integration in LabVIEW, analog integration with RC cell, voltage converter and current transducer ITN 12-P Ultrastab. In the last part of the bachelor´s thesis I evaluate the measurements.
Description
Citation
ŠOLC, M. Měření magnetických vlastností materiálů pomocí programu LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhajoval svou bakalářskou práci na téma „Měření magnetických vlastností materiálů pomocí programu LabVIEW“. Nejprve seznámil komisy s programem LabVIEW a s měřícím pracovištěm. Po té představil podobu svého programu z prostředí LabVIEW a okomentoval použité programové bloky. Závěrem ukázal výsledky měření. Student odpověděl na otázky oponenta. V diskusi si student vedl obstojně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO