Sportovní areál v Brně za Lužánkami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
NOVÝ FOTBALOVÝ STADION PRO BRNO LUŽÁNKY Musí být stadion inertní, do sebe uzavřená aréna, která obrací záda ke svému kontextu? První idea konceptu vznikla z dojmů výstavy holandského fotografa Hanse van Meera. Společné pro všechny jeho fotbalové fotografie jsou scenérie krajiny nebo měst, na jejichž pozadí se odehrávají amatérské fotbalové zápasy. Fotbal hraný na čerstvém vzduchu pouze z radosti ze hry a zároveň v přítomnosti úžasných kulis otevřené krajiny působí téměř poeticky. Lze alespoň částečně tuto poetiku přenést i do fotbalového stadionu? Lokalita u Lužánek je výjimečná právě svým kontextem. Nachází se v blízkosti centra Brna a s možností výhledu na panorama Petrova a hradu Veveří. Myšlenka propojit divákův dojem ze hry s geniem loci města, kde se zápas odehrává, se silně promítla do konstrukčního řešení stadionu. To umožňuje sledovat fotbal nejen v atmosféře vřícího stadionu, ale i s nádechem poetiky dalekého výhledu. Základem konceptu jsou čtyři minimalizované desky tribun vetknuté do podesty přilehlých funkcí stadionu. Tribuny jsou provázané lanovou konstrukcí, která tribuny zastřešuje a zároveň s nimi staticky spolupůsobí jako jeden konstrukční celek. Tento koncept vyústil ke komplexnímu řešení konstrukce z betonových, ocelových - tlačených a tažených prvků, které by v praxi umožnili tuto představu realizovat.
NEW FOOTBALL STADIUM FOR BRNO Have to be stadium inert, ingrown arena, which turns on its back to its context? The first idea of the concept was inspired by the impressions from the exhibition of Dutch photographer Hans van Meer. Common to all of his football photographs are sceneries of country-side or cities that serve as a background for amateur football matches. Football played in the open air just for the joy from the game and in the presence of astonishing scene appears almost poetic. Is it possible to transfer at least partly such poetic into a football stadium? Locality near to Lužánky is outstanding exactly because of its context. It is placed next to the center of Brno with possibility of the view at the panoramas of Petrov and castle Veveří. The idea to connect the fans´ impression of a game with genius loci of the city, where the match takes place, strongly influenced the conceptual solution to the stadium. It enables fans to watch football game not only in the atmosphere of the simmering stadium, but also with a dash of poetic of the far-away view. The concept is based on four minimalistic desks of the tribunes clamped into the pace of the adjoining functions of the stadium. The tribunes are interconnected through rope frame, which roofs the tribunes and simultaneously co-functions as a single construction unit. This concept resulted in a complex solution to the construction from concrete, steel – compression and tension members that would enable practical implementation of this idea.
Description
Citation
KRISTEK, J. Sportovní areál v Brně za Lužánkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2009-06-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO