Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá finančním měřením a hodnocením akciové společnosti pivovar Bernard a.s. pomocí nástrojů finanční analýzy v letech 2017–2021. Na základě výsledku poté budou představeny návrhy na zlepšení, které mohou firmě s nedostatky pomoci. Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části budou představeny jednotlivé metody a ukazatelé, které poté budou použity na konkrétní firmě. Praktická část představí analýzu firmy dle ukazatelů zmíněných v části teoretické. V poslední části této práce budou představeny návrhy na zlepšení současného stavu firmy.
This bachelor thesis deals with the financial measurement and evaluation of the stock company, Brewery Bernard a.s. using financial analysis tools for the period between 2017-2021. Based on the result, suggestions for improvement will then be presented that can help the company with its deficiencies. The thesis is divided into three parts. In the theoretical part, the different methods and indicators will be introduced and then applied to a specific company. The practical part will present the analysis of the company according to the indicators mentioned in the theoretical part. In the last part of this thesis, suggestions for improving the current state of the firm will be presented.
Description
Citation
ECKSTEIN, J. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce: nejsou Otázky oponenta práce: odpovězeno. Ing. Lunáček, Ph.D. - Jak se vyvíjí ekonomická data sledovaného subjektu za rok 2022? Máte je k dispozici? Odpovězeno. Ing. Hornungová Ph.D. - Proč v rámci investičního návrhu B uvažujete daný pivovar? Co Vás vedlo k výběru tohoto pivovaru? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO