Měření koncentrace částic v ovzduší různými metodami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Atmosféra Země obsahuje kromě plynných složek také pevné a kapalné částice pocházející z různých zdrojů. Tyto částice jsou sledovány a zkoumány především díky svým environmentálním a zdravotním dopadům a pro jejich monitoring a měření je využíváno mnoho metod. Cílem rešeršní části této práce je přiblížit téma aerosolových částic, konkrétně jejich dělení, způsoby vzniku, uvést vliv těchto částic na životní prostředí a lidské zdraví a dále popsat měřicí přístroje používané k měření koncentrace jemných částic. Praktickou část této práce představuje měření koncentrace částic pomocí impaktoru, sledování koncentrací částic a dalších dat naměřených měřicí stanicí Brno-Arboretum, a také následné vyhodnocení naměřených i sledovaných dat. Za primární výstup ze skoro osmnáctidenního měření impaktorem je považována celková koncentrace všech zachycených částic 11,56 g/Nm. Velikostní distribuce zachycených částic je vykreslena v grafu, stejně jako veličiny sledované ze stanice. Získaná data jsou v závěru porovnána a jsou uvedeny souvislosti tato data spojující.
In addition to the gaseous components, the Earth's atmosphere contains solid and liquid particles from various sources. These particles are monitored and examined mainly due to their environmental and health impacts and many methods are used for their monitoring and measurement. The aim of the research part of this thesis is to bring the topic of aerosol particles, namely their division, the methods of formation closer, to indicate the impact of these particles on the environment and human health, and to further describe the measuring instruments used to measure the concentration of fine particles. The practical part of this work is the measurement of particle concentration using the impactor, the monitoring of particle concentrations and other data measured by the Brno-Arboretum measuring station, as well as the subsequent evaluation of the measured and monitored data. The primary output from the almost 18-day impactor measurement is considered to be the total concentration of all captured particles of 11.56 g/Nm. The size distribution of the captured particles is plotted in the graph, as well as the quantities monitored from the station. The data obtained is compared at the end and the links linking these data are given.
Description
Citation
KURUC, J. Měření koncentrace částic v ovzduší různými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponentky. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jaká úskalí jsou spojena s teoretickým tvarem částic při přepočtu početní a hmotnostní koncentrace? Zodpovězeno. Existuje nějaká jiná metoda s kterou lze naměřené výsledky porovnat? Zodpovězeno. Jaká je směrodatná odchylka použitých vah? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO