Možnosti eliminace čpavkového skluzu v technologických vodách elektráren

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat možnosti eliminace nebo separace amonných podílů z technologických vod elektráren, ve kterých je zavedena sekundární metoda denitrifikace spalin (SCR, SNCR). Potřeba eliminace amonných podílů vznikla po přijetí emisních limitů, které byly od ledna 2015 zpřísněny. Na zařízeních jež by nevyhověly novým limitům, byly instalovány denitrifikační technologie. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem spalovacích procesů, jak fluidním, tak i vysokoteplotním spalováním tuhých paliv, mechanismy vzniku emisí a možnostmi jejich snižování. Na závěr teoretické části je diskutován obsah amoniakálního dusíku ve vodách používaných v elektrárenských a teplárenských provozech k dopravě, nebo z nichž se separují tuhé produkty některých procesů např. odsíření. Dále jsou diskutovány některé možnosti odstraňování amonných solí z technologických vod. Experimentální část se zabývá jednak nalezením vhodné metody stanovení amoniakálního dusíku, ale také možnostmi jeho eliminace převedením na nerozpustnou sloučeninu. V neposlední řadě se práce zabývá hodnocením ekologičnosti navržených řešení. A tím i jejich reálnými možnostmi uplatnění v praxi.
This master thesis aims to study the possibilities of eliminating, or separation of ammonium shares from technological water of plants, where is introduced a secondary method of flue gas denitrification (SCR, SNCR). The need for elimination of ammonium shares arose after introduction of emission cap, which have been tightened since January 2015. The denitrification technologies were installed on devices that did not comply with the new limits. The theoretical part of the thesis deals with the description of combustion processes, as a fluid, and high temperature combustion of solid fuels, mechanisms of emissions and their reduction options. At the conclusion of the theoretical part is discussed the contents of the ammoniacal nitrogen in waters used in electricity and heating facilities to transport, or from which are separated by solid products of some processes such as desulphurization. There are also discussed some options for removal of ammonium salts from technological waters. Experimental part deals with finding appropriate method of determination of ammoniacal nitrogen, and the possibilities of its elimination by conversion to insoluble compound. Last but not least, the work deals with the evaluation of the sustainability of the proposed solutions. And as well as the real possibilities of their application in practice.
Description
Citation
HAJZLER, J. Možnosti eliminace čpavkového skluzu v technologických vodách elektráren [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-05-31
Defence
Uchazeč prezentoval hlavní výsledky své diplomové práce zaměřené do aktuální oblasti úpravy technologických vad spalovacích elektráren. Prezentace byla srozumitelná a prokázala zájem diplomanta o řešenou problematiku. Zvolené grafické prostředky nebyly zcela vhodné, což částečně snížilo kvalitu prezentace. Dotazy oponentky zodpověděl správně. V diskuzi se členy komise prokázal velmi dobré znalosti řešené problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO