Vliv půdní struktury na hydraulické vlastnosti půdy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Velmi významnou roli hraje půda v hydrologickém cyklu krajiny. Podle kvality, typu struktury a dalších vlastností půdy se odvíjí její retenční a akumulační schopnost. Retenční schopnost půdy je dána gravitačními póry (nejhrubší póry), které se po zaplnění vodou opět odvodňují. Akumulace závisí na kapilárních pórech, ve kterých je voda vázána kapilárními silami. Půda zároveň funguje jako filtrační prostředí, přes které se voda přirozeně čistí. Tento proces může také probíhat obráceně, kdy se z půdy do vody uvolňují různé látky. Stav a množství vody mezi půdním povrchem a hladinou podzemní vody ovlivňuje řadu důležitých procesů, např. úrodnost půdy, odtok z povodí, zásobení zdrojů podzemních vod a další. Struktura půdy se zásadně mění obděláváním půdy a druhem pěstovaných plodin. Agregáty vystavené povětrnostním vlivům jsou mechanicky rozrušovány a půda postupně ztrácí své dobré vlastnosti, snižuje se úrodnost a klesá protipovodňová ochrana. Této skutečnosti se dá do jisté míry zabránit správnou volbou pěstovaných plodin a technologií zpracování půdy.
Soil is very important in the hydrological cycle of landscape. The retention and storage ability depends on the quality, type of structure and other properties of the soil. The retention ability of soil is determined by gravitational pores (the coarsest pores), which are drained off after filling the water. The accumulation depends on the capillary pores in which water is bounded by capillary forces. The soil works also as a filter´s environment which cleans naturally the water. This process can be also converse, when various substances are released from soil to water. The state and amount of water between the surface of soil and level of groundwater affect many important processes such as fertility of soil, drain from drainage area, supply of groundwater sources and others. Structure of soil changes fundamentally by cultivation of soil and types of farming crops. Aggregates are mechanical destructed by weather conditions and soil gradually loses its good qualities, fertility is reducing and flood protection is decreasing. This fact can be avoided by right choice of crops and the type of tillage soil.
Description
Citation
ČERMÁK, P. Vliv půdní struktury na hydraulické vlastnosti půdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO