Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Nový městský polyfunkční dům je navržen do proluky v ulici Křížová v Brně. V současnosti je Staré Brno spíše územím bez jasné koncepce, s velkým dopravním zatížením, rozdrobenou a často nevyhovující zástavbou. Návrh proto předpokládá a zohledňuje urbanistické úpravy v této lokalitě, zejména počítá se zklidněním dopravy v těsné blízkosti domu a také se snížením hlukového zatížení. Daný pozemek má několik zvláštností - svou rozsáhlostí tvoří celou jednu uliční frontu, dotváří a uzavírá blok, který má dlouhou historii, jeho poloha je výjimečná vzhledem k bezprostřední blízkosti Mendlova náměstí. Navržený dům dotváří vzhled ulice Křížová, do které je otevřen městotvornou fasádou. Naopak k vnitřnímu dvoru, který nelze využít vzhledem k značně nevyhovujícímu technickému i estetickému stavu, se staví s rezervou, distancuje se. Veškerou funkční a prostorovou rozmanitost, kterou by vazba na vnitřní dvůr mohla nabídnout, tak nese dům v rámci vlastního objemu. Vzniká tak soběstačný městský pavlačový dům s obchodním parterem a bydlením ve vyšších patrech. Bydlení je navrženo v 35 bytech menší kategorie vhodných zejména pro začínající rodiny, mladé páry, popřípadě pro singles. Návrh předpokládá aktivní a společenský život obyvatelů domu, a tak pro ně nabízí variabilní prostory vnější kryté i otevřené, plochy zelené i zpevněné, prostory soukromé i společné.
A new multipurpose town house has been designed into a vacant lot on Křížová street in Brno. Currently, Staré Brno is a territory without a clear concept, with high traffic load, and fragmented and often unsatisfactory development. The project therefore assumes and takes into account urban adjustments in this locality; in particular it anticipates traffic reduction in close proximity of the building and also decrease in noise load. The given location has some special features – its vastness allows it to form a whole street front; it shapes and closes a block which has a long history, its position is exceptional considering its closeness to Mendel square. The proposed building helps shape the appearance of Křížová street into which it opens with an urban-shaping facade. On the other hand, it distances itself from the inside yard which is unusable due to its unsatisfactory technical and aesthetic state. The building thus bears, within its own capacity, all the functional and spatial variety that the relation to the inside yard could offer. The result is a self-sufficient urban balcony-type building with a parquet circle designated to business and higher floors to living. There are 35 smaller flats projected for living, intended esp. for young families, couples or singles. The project assumes that the tenants will lead active and social lives, so it offers flexible outdoor areas that are both covered and open, surfaces that are both green and cemented and spaces that are both private and common.
Description
Citation
KUBĚNOVÁ, V. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-05-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO