Moderní přístupy k údržbě ve strojírenské praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá údržbou a implementací moderních přístupů údržby ve strojírenské praxi. Předkládaná diplomová práce je zaměřená na Totální produktivní údržbu (TPM). V první části práce jsou vymezeny obecné vlastnosti údržby, její dělení, včetně rozboru typů údržby. V souvislosti s údržbou podle technického stavu jsou dále představeny metody technické diagnostiky, jako je vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika a akustická diagnostika. Druhá část práce se zaměřuje na filozofii a popis totální produktivní údržby (TPM) včetně jednotlivých pilířů a hodnocení celkové efektivity zařízení (OEE). Třetí část se zabývá samotnou praktickou implementací TPM ve firmě Schaeffler Production CZ s.r.o, a to s důrazem na autonomní údržbu, e-údržbu a koncept 7S. Závěrečná část diplomové práce shrnuje přínosy a výhody, které lze sledovat zavedením metody TPM ve firmě Schaeffler Production CZ s.r.o.
The thesis deals with maintenance and implementation of modern maintenance approaches in engineering practice. The present thesis focuses on Total Productive Maintenance (TPM). The first part of the thesis defines the general characteristics of maintenance, its division, including an analysis of maintenance types. In the context of maintenance according to the technical condition, the methods of technical diagnostics such as vibrodiagnostics, thermodiagnostics, tribodiagnostics and acoustic diagnostics are also introduced. The second part of the thesis focuses on the philosophy and description of Total Productive Maintenance (TPM) including the individual pillars and the evaluation of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The third part deals with the actual practical implementation of TPM at Schaeffler Production CZ s.r.o, with emphasis on autonomous maintenance, e-maintenance and the 7S concept. The final part of the thesis summarizes the benefits and advantages that can be observed by implementing the TPM method in Schaeffler Production CZ s.r.o.
Description
Citation
JIROUŠEK, L. Moderní přístupy k údržbě ve strojírenské praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Zodpověděl otázky oponenta. Následovala diskuse s komisí. Prof. Vítečková se dotázala na konkrétní přínosy autora. Prof. Šenkeřík se také dotazoval na přínosy práce ve smyslu sbližování teorie a praxe. Doc. Hammer objasňoval nutnost modernějšího přístupu k údržbě v podnicích v rámci ČR. Prof. Šeda diskutoval souvislost s matematickými modely teorie spolehlivosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO