Oceňování závady na nemovité věci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je popsat základní právní závady na nemovitých věcech, které nějakým způsobem ovlivňují vlastnické, užívací nebo požívací právo. Dále je popsán jejich vliv na hodnotu nemovitosti a prodejnost. Konkrétně zde jsou uvedeny věcná břemena, zástavní právo, právo stavby, předkupní právo, zákaz zcizení a zatížení, pacht, prodej podílů, exekuce, nájemní právo, dražba, zadržovací právo a trvalé bydliště. Tyto závady jsou rozděleny do kategorií podle vlivu na hodnotu a prodejnost nemovitosti. Dále jsou popsány základní hodnoty nemovitostí a základní způsoby ocenění. Některé způsoby ocenění jsou aplikovány na fiktivní případ ocenění domu s pozemkem, který je postupně zatěžován služebností dožití, služebností cesty na dobu neurčitou, služebností cesty na dobu určitou, právem stavby bez zřízené stavby a na závěr právem stavby se zřízenou stavbou.
The aim of this thesis is to describe the basic legal defects on immovable property that in some way affect the right of ownership, use or enjoyment. Furthermore, their influence on the value of the property and its marketability is described. Specifically, easements, liens, construction rights, pre-emption rights, prohibition of alienation and encumbrances, leases, sale of shares, foreclosures, leaseholds, auctions, liens, and permanent residences are mentioned. These defects are categorised according to their effect on the value and marketability of the property. Basic property values and basic valuation methods are also described. Some of the valuation methods are applied to the fictitious case of valuing a house with land that is successively encumbered by a conservation easement, an easement of way in perpetuity, an easement of way in perpetuity, a right of way without an established structure, and finally a right of way with an established structure.
Description
Citation
ŠOUKALOVÁ, T. Oceňování závady na nemovité věci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO