Hodnocení vlivu přímých zahraničních investic na finanční situaci mezinárodně působícího podniku a návrhy na jeho zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení dopadu přímých zahraničních investic na finanční situaci mezinárodně působící společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Teoretická část zahrnuje komplexní analýzu přímých zahraničních investic z různých hledisek, finanční analýzu, vybrané ukazatele, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a metodické přístupy včetně statistických testů pro následný výzkum. Analytická část zahrnuje vybrané ukazatele za období 2000 až 2021 prezentované v grafické podobě a také výzkum zaměřený na prokázání vlivu přímých zahraničních investic. V návrhové části jsou navržena řešení, která by měla vyvolat pozitivní nebo ekonomicky přínosné změny s předpokládaným výsledkem zlepšení finanční situace společnosti.
This thesis is focused on the evaluation of the impact of foreign direct investment on the financial situation of the internationally operating company ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. The theoretical part includes a comprehensive analysis of foreign direct investment from various aspects, financial analysis, selected indicators, analysis of external and internal environment and methodological approaches including statistical tests for subsequent research. The analytical part includes selected indicators for the period 2000 to 2021 presented in graphical form as well as research aimed at demonstrating the impact of foreign direct investment. The design section proposes solutions that are expected to induce positive or economically beneficial changes with the anticipated result of improving the company's financial situation.
Description
Citation
ŠULC, M. Hodnocení vlivu přímých zahraničních investic na finanční situaci mezinárodně působícího podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Radek Soběhart, Ph. D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Otázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - nejsou Otázky komise – PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. - Máte v práci zpracovanou část cenotvorby ve farmacii? Když máme nedostatek léků, co mohlo být tou příčinou? Je to problém regulátora nebo těch firem? - odpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Lékárny vydávají volně prodejné léky a pak na recept. Máte povědomí ohledně cen těchto léků? Jak zákazník využije chat block na webové stránce? - odpovězeno doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. - V rámci návrhů na zlepšení, jsou otevřeni těmto změnám a ochotni přijmout tuto změnu? - odpovězeno Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. - Upravoval či sjednocoval účetní výkazy společnosti? A pokud ano, jak? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO