Ambasáda ČR v Addis Adeba

Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby areálu ambasády České republiky v hlavním městě Etiopie, v Addis Abeba. Práce vychází ze zadání, které jsem zpracovával v rámci semestrální práce. V této bakalářské práci se zabývám především stavbou administrativní budovy s reprezentativním sálem. Budova je čtyřpodlažní s jedním podzemním a třema nadzemními podlažími. V návrhu se snažím propojit současnou moderní architekturu s tradicemi Etiopské a České kultury. Administrativní budova je prosklená se stínícími lamelami v barvách české trikolory. Reprezentativní sál je naopak více robustní. Je vytvořen z polygonální železobetonové konstrukce, jejíž motivem byly Etiopské skály, v nichž si původní obyvatelé vytvářeli svoje obydlí.
The subject of the bachelor's thesis is the design of a new building for the embassy of the Czech Republic in the capital of Ethiopia, Addis Ababa. The work is based on the assignment, which I processed within the semester work. In this bachelor's thesis I deal mainly with the construction of an administrative building with a representative hall. The building has four floors with one underground and three above-ground floors. In the design, I try to connect contemporary modern architecture with the traditions of Ethiopian and Czech culture. The office building is glazed with shading lamellas in the colors of the Czech tricolor. The representative hall, on the other hand, is more robust. It is made of a polygonal reinforced concrete structure, the motif of which was the Ethiopian rocks, in which the original inhabitants created their dwellings.
Description
Citation
GORČÁK, L. Ambasáda ČR v Addis Adeba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing.arch. Adam Erben - člen, Ing. Jan Tichý - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-07
Defence
Student představil téma svého bakalářského projektu, jímž je návrh zastupitelského úřadu ČR v Addis Abebě v Etiopii. Upozornil při tom na skutečnost, že projekt původně zpracovával pro studentskou soutěž Inspireli Awards a že jej následně rozvinul pro účely bakalářské práce. Řešil jej jako modelový případ a po dohodě s vedoucím práce jej přenesl do českých podmínek, aby mohli pracovat s normami platnými v ČR. Student představil širší souvislosti, charakter pozemku, dopravní dostupnost a skladbu areálu. Prezentace projektu byla připravena pečlivě, výklad byl živý a konzistentní. Na doplňující dotazy členů komise student odpovídal vyčerpávajícím způsobem. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací a modelem architektonického detailu byla diskutována následující témata: tepelná izolace; akustika reprezentativního sálu (m. č. 1.21); členění fasády ve vztahu k vnitřnímu prostoru. Na připomínky uvedené v oponentském posudku stejně jako na dotazy členů komise reagoval student adekvátně, projevil dobrou orientaci v oboru, ale podle názoru členů komise se v návrhu nedokázal vyrovnat s bezbariérovostí ani s lokálními specifiky prostředí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO