Hotel

Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby hotelu v obci Loučná pod Klínovec – Háj. Jedná se o novostavbu, která je funkčně a dispozičně rozdělená na část pro volnočasové aktivity, zázemí pro zaměstnance a část určenou pro krátkodobé ubytování. Budova pro ubytování disponuje čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostory určené pro zaměstnance hotelu včetně prostor jídelny a přípraven pokrmů. Podzemní podlaží tvoří technické zázemí hotelu a wellness centrum. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je určené pro krátkodobé ubytování. Objekt je navržen jako kombinace skeletového a stěnového systému a je založen na základových patkách a pasech. Střecha je navržena šikmá sedlová se střešními vikýři.
The subject of the diploma thesis is the elaboration of project documentation in the documentation stage for the construction of a mountain hotel in the village of Loučná pod Klínovcem - Háj. It is a new-build property, which is functionally divided into facilities for leisure activities, facilities for employees and facilities for short-term accommodation. The building has four floors above the ground and one underground floor. The first floor serves as a section for hotel employees, as a dining room and as a food preparation area. The underground floor consists of the hotel's technical facilities and wellness centre. The second to fourth floors are intended for short-term accommodation. The building is designed as a combination of a skeleton and wall system and is based on footings and strip foundations. The roof is designed as a pitched gable roof.
Description
Citation
ZIMA, P. Hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. (člen) Ing. arch. Luboš Eliáš (člen) Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. (člen) Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) Ing. Marek Kervitcer (člen) doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. (předseda)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Student představil svoji diplomovou práci na téma Hotel a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. V prezentaci bylo představeno umístění stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a následně pak vizualizace stavby. Dále probíhala diskuze nad volbou okenních otvorů - materiál, zasklení a nad počty parkovacích míst v objektu, dle počtu pokojů. Dále byly položeny dotazy ohledně počtu lůžek v pokoji. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO